AKTUALNOŚCI

Niedziela 03.12.2023

liczba odwiedzin: 4108287

DZWONKI

0.      7:10 - 7:55

1.      8:00 - 8:45

2.      8:50 - 9:35

3.      9:40 - 10:25

4.     10:35 - 11:20

5.     11:30 - 12:15

6.     12:30 - 13:15

7.     13:20 - 14:05

8.     14:10 - 14:55

9.     15:00 - 15:45

10.   15:50 - 16:35

11.   16:40 - 17:25

12.   17:30 - 18:15

Galeria zdjęć

HISTORIA SZKOŁY

Ulica Katowicka obecnie i w latach 30-tych ubiegłego wieku.

Rok 1945/46 rozpoczął się wpisami do Rocznej Szkoły Gospodarczej -zapisało się 49 uczennic, które podzielono na 2 oddziały. W szkole uczyły 2 nauczycielki - "zawodowczynie" i trzech nauczycieli dochodzących do przedmiotów ogólnokształcących.

Rok 1946/1947 - otwarto jedną klasę gimnazjum gospodarczego do którego zapisało się 37 uczennic Do Rocznej Szkoły Gospodarczej przyjęto 38 uczennic Szkoła ta mieściła się w budynku szkoły specjalnej przy ul. Powstańców 37.

Rok 1947/1948 - do kl.1a gimnazjum uczęszczało 30 uczennic. Do kl.1 b gimnazjum uczęszczało 35 uczennic. Klasa 2 gimnazjum liczyła 20 uczennic, a do Rocznej Szkoły Gospodarczej zapisało się 36 uczennic, czyli razem szkoła liczyła 121 uczennic.

Rok 1948/1949 - szkoła znacznie się powiększyła, z liczby 121 uczennic w roku 1947/1948 rozrosła się do 133 uczennic, z czego 91 uczennic w Gimnazjum Gospodarczym i 42 uczennice w Rocznej Szkole Gospodarczej.

Rok 1949/1950 - w tym roku otwarto Szkołę Gospodarczą dwustopniową - klasy gimnazjalne i licealne. Gimnazjum liczyło 23 uczennice. Klasy licealne 93 uczennice oraz Roczna Szkoła Gospodarcza 44 uczennice. Razem było 160 uczennic.

Rok 1950/1951 - szkoła przenosi się z budynku przy ul. Powstańców do budynku Technikum Handlowego przy ul. Urbanowicza 2. Łączna liczba uczennic to 151.

Rok 1951/1952 - zmieniono typ szkoły z gimnazjum i liceum na Zasadniczą Szkołę Gospodarczą i Technikum Gospodarcze pod dyrekcją mgr Karbowiaka. Kierowniczką Wydziału Gospodarczego została prof. Zofia Steczkowska. Liczba uczennic w tym roku wynosiła 207.

Rok 1952/1953 - zmieniono wieloprofilową Szkołę Gospodarczą na Zasadniczą Szkołę Gospodarczą i Technikum Gastronomiczne.

Rok 1953/1954 - zostały połączone dwie szkoły gastronomiczne: technikum chorzowskie i stalinogrodzkie (katowickie). Szkoła przyjęła nazwę Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej i Technikum Gastronomicznego. Dyrektorem szkoły została pani Stanisława Dubiel z technikum stalingrodzkiego. Grono nauczycielskie ze Stalinogrodu przeszło do technikum w Chorzowie. Szkoła powiększyła liczbę uczennic o 100% - w sumie było w tym roku 340 uczennic, które dojeżdżały z całego województwa.

Rok 1954/1955 - w szkole jest 300 uczennic. Najliczniejszymi klasami są 1 i 4 Technikum oraz 1 Zasadnicza. Prawie 90% uczennic dojeżdża z różnych stron. Pomimo trudności z tym związanych uczą się na ogół pilnie, sumiennie wypełniają swoje obowiązki szkolne. Absolwentki technikum gastronomicznego pracują jako technicy-technolodzy żywienia zbiorowego. Zdolniejsze absolwentki studiują w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Częstochowie lub uzupełniają swoją wiedzę fachową w Szkole Dietetycznej.

13 kwietnia 1959 roku przywrócono dawna nazwę szkoły: Zasadnicza Szkoła Gospodarcza i Technikum Gospodarcze.

W latach 1966 - 1969 dyrektorem Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej i Technikum Gastronomicznego był mgr Witold Gruszczyński. Do roku 1966 mury szkoły opuściło 532 absolwentów.

W roku 1968 szkołę przeniesiono do obecnego budynku przy ul. Katowickiej 64 (dawna nazwa ulicy - Dzierżyńskiego). Nadal istniały klasy Technikum Gastronomicznego. Utworzono Liceum Zawodowe kształcące w zawodzie kucharz, kelner i sprzedawca oraz Zasadniczą Szkołę Dokształcającą nr 2. Liczba młodzieży uczącej się w szkole przekroczyła 1000.

Od 1970 r. do 1986 r. funkcje dyrektora szkoły pełniła mgr Wanda Smolińska. W tym czasie szkoła dwukrotnie zmieniła swoją nazwę: W 1972 r. nazwano ją Zespołem Szkół Zawodowych nr 4 w Chorzowie, a od 1982r. nosi obecną nazwę Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie.

W 1973 roku powstała Szkolna Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy ZSZ nr 4 w Chorzowie. Pierwszą szkolna komendantką była mgr Joanna Matjasik. "Wakacje za własne pieniądze" - to było hasłem dla prawie 600 osobowej grupy młodzieży z naszej szkoły, która podczas wakacji wyjechała do pracy. Uczniowie pracowali w ośrodkach wczasowych na terenie województwa koszalińskiego, szczecińskiego i gdańskiego. Byli szefami kuchni, kucharzami, kelnerami, pomocami kuchennymi.

W 1979 roku dostosowano budynek internatu tworząc warsztaty szkolne. Pierwszym kierownikiem warsztatów została pani Katarzyna Skibińska.

Natomiast w 1985 roku świętowaliśmy 40 - lecie istnienia szkoły, a zarazem nadanie ZSGU imienia Marii Dąbrowskiej oraz wręczenie standardu ufundowanego przez PSS SPOŁEM w Chorzowie, jak również przyznanie szkole Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

W latach 1986 - 1988 funkcję dyrektora szkoły pełniła inż. Bogumiła Ficek, od roku 1988 rolę tę do 2018 pełnił mgr Wacław Piska. Od 2018 na stanowisku dyrektora ZSGU pracuje mgr Joanna Szymczyk.

W roku szkolnym 1991/1992 otwarto nowy kierunek kształcenia: Liceum Handlowe w zawodzie technik handlowiec.

W roku szkolnym 2002/2003 reforma systemu oświaty wniosła duże zmiany do Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych, powołano nowe typy szkół i kierunki kształcenia:

    Technikum Gastronomiczne o czteroletnim cyklu kształcenia w zawodach:
        technik hotelarz,
        technik organizacji usług gastronomicznych,
        kucharz. 
    Liceum Profilowane nr 5 o profilu usługowo - gospodarczym i trzyletnim cyklu kształcenia,
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 o dwuletnim cyklu kształcenia w zawodach:
        kucharz małej gastronomii,
        sprzedawca.

W roku szkolnym 2004/2005 utworzono Technikum Handlowe o czteroletnim cyklu nauczania.

W roku szkolnym 2005/2006 powstało Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o trzyletnim cyklu nauki w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych.

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Niedziela 03.12.2023