Sobota 23.03.2019

liczba odwiedzin: 546499

AKTUALNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

O SZKOLE

W Technikum Gastronomicznym uczymy w następujących zawodach:

- technik hotelarstwa

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik kelner

W Branżowej Szkole I-go stopnia kształcimy w zawodach:

- kucharz

- cukiernik

Szkoła dysponuje 15 salami lekcyjnymi oraz 7 pracowniami przedmiotowym w tym: 3 pracowniami do nauki technologii gastronomicznej , pracownią do nauki obsługi konsumenta, 2 pracowniami komputerowymi , pracownią do nauki języków obcych . Wszystkie sale wyposażone są w komputery z dostępem do Internetu, tablice multimedialne lub projektory .W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna , wyposażona w stanowiska multimedialne dla uczniów z dostępem do szerokopasmowego łącza internetowego. Młodzież odbywa zajęcia praktyczne w zakładach pracy i warsztatach szkolnych, świadcząc usługi dla mieszkańców , firm i jednostek samorządowych miasta. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły, został zainstalowany system monitoringu , który obejmuje swym zasięgiem teren szkoły. Możliwość bieżącego kontrolowania ocen, nieobecności i uwag ucznia znakomicie ułatwia funkcjonujący w szkole eDziennik „ Vulcan”.

Jesteśmy liderami w pozyskiwaniu funduszy unijnych . Od 2006 roku szkoła uczestniczy w projektach unijnych „ Leonardo da Vinci”, a obecnie „ Erasmus +”. W ramach tego programu uczniowie technikum wyjeżdżają na czterotygodniowe praktyki zagraniczne . Dotychczas uczniowie wyjechali do Danii, Grecji , Hiszpanii , Niemiec , Turcji , Włoszech i Wielkiej Brytanii . Miesięczny pobyt na praktykach jest całkowicie finansowany ze środków Unii Europejskiej. Praktyki zagraniczne pozwalają na poznanie najnowocześniejszych metod i technik pracy, dają możliwość doskonalenia komunikacji w języku obcym , odnalezienia się w nowym środowisku zawodowym i realizacji programu kulturowego kraju , w którym odbywa się staż. Uczniowie otrzymują ponadto dokument , potwierdzający zdobyte umiejętności – „ Europass- Mobilność” oraz indywidualny wykaz umiejętności ECVET , który rejestruje wszystkie osiągnięcia uczestnika praktyk . Uczniowie pozostający w kraju mają zapewnioną praktykę zawodową w renomowanych hotelach, restauracjach i jednostkach handlowych, m.in. w hotelach: „ Angelo”, „Monopol”, „ Diament”, „ Campanile”, „ Arsenal Palace”,” Gorczowski” , restauracjach ; „Nowa Łania” , „La Pasion” , restauracjach hotelowych oraz jednostkach handlowych m.in. : „ Rossman”, ‘ Tesco”                  „ Natalex”, „ Citroen”.

Absolwenci szkoły uzyskują wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. W 2014 roku szkoła otrzymała list gratulacyjny od Wojewody Śląskiego i Śląskiego Kuratora Oświaty z wyrazami uznania z okazji znalezienia się w gronie szkół o najwyższych osiągnięciach edukacyjnych w województwie śląskim. Uczniowie szkoły odnoszą liczne sukcesy w konkursach zawodowych i sportowych. Czołowe miejsca zajęliśmy w konkursie wojewódzkim ” Nordyckie Kulinaria”, ogólnopolskim turnieju ‘ Młodych Kreatorów Sztuki Kulinarnej”, „ Olimpiadzie Smaku” , konkursie „ Wiedzy i Umiejętności Kulinarnej”, „ Turnieju Śląskich Szkół Gastronomicznych”, ogólnopolskim konkursie” „ Tur-Gastro-Hotel, „Ogólnopolskich Targach Glob”, „ Pokazie Stołów i Potraw Wigilijnych. W 2011 roku uczeń naszej szkoły został laureatem „ Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności’ , w poprzednich latach aż pięciokrotnie uczniowie technikum dotarli do etapu centralnego. Pomimo że w zawodzie kelnera uczymy dopiero od niedawna, uczniowie tych klas odnoszą liczne sukcesy, zajęli I i II miejsce w „ Beskidzkim Konkursie Młodych Kelnerów”, III miejsce w konkursie „Kelner z klasą” oraz wyróżnienie w „ Międzynarodowych Mistrzostwach Gastronomicznych Młodych Kucharzy i Kelnerów”.

Współpracujemy z wyższym uczelniami naszego regionu: „ Wyższą Szkołą Techniczną” w Katowicach, „ Śląską Wyższą Szkołą Medyczną” w Katowicach oraz „Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości” w Chorzowie. W ramach stałej współpracy z GWSP otrzymaliśmy certyfikat „ Szkoła Przyjazna Przedsiębiorczości”. Współpracujemy także z Państwową Inspekcją Handlową , organizujemy szkolenia młodzieży w zakresie Ochrony Praw Konsumenta, kursy kas fiskalnych, bierzemy co roku udział w ogólnopolskim „Dniu Przedsiębiorczości”. Uczniowie klas o profilu – Handlowiec- biorą udział w olimpiadzie „ Wiedzy o Przedsiębiorczości” i „ Konkursie na najlepszego sprzedawcę”. W 2015 roku uczeń klasy technikum o tym profilu zajął I miejsce w konkursie „ Chorzowski Przedsiębiorca Jutra”.

Szkoła realizuje programy autorskie. Wyróżnikiem technikum jest realizacja w klasie trzeciej innowacyjnego programu – „ Sztuka retoryki”. Celem prowadzonych zajęć jest podnoszenie sprawności językowej i komunikacyjnej uczniów, a jest to ważna umiejętność w kształconych przez nas zawodach. Tworzenie przez uczniów różnorodnych gatunkowo wypowiedzi w mowie i piśmie przygotowuje naszych uczniów jeszcze lepiej do wykonywania zawodu usługowego. Ponadto nauczyciele szkoły w tym roku szkolnym realizują programy autorskie : „ Tekst i obraz. Piszę, interpretuję, tworzę”, „ Suplementy diety – korzyści i zagrożenia”, „ Zdrowo jem-wiem co jem”.

Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w różnorakich akcjach charytatywnych , akcjach honorowego krwiodawstwa, zbiórce na rzecz WOŚP. Wspólnie z Domem Pomocy Społecznej” „Republika” i chorzowskimi parafiami przygotowują corocznie wigilie dla osób niepełnosprawnych, biednych i samotnych. Uczniowie szkoły świadczą pomoc na rzecz hospicjum w Chorzowie , biorą czynny udział w wielu akcjach na rzecz chorych. W szkole działa Młodzieżowy Klub Liderów Profilaktyki , wolontariusze wraz z Pedagogiem Szkolnym organizują wiele akcji profilaktycznych i prozdrowotnych, np. : „Tak czy Nie- uzależnienie od alkoholu”, „ Zdrowie psychiczne a zachowanie”, „Profilaktyka chorób nowotworowych”, „ARS- profilaktyka uzależnień od alkoholu, tytoniu i narkotyków oraz środków zastępczych” i wiele innych.

Systematycznie w szkole organizowane są różnorodne konkursy i pokazy nowoczesnej sztuki kulinarnej, wykłady i prezentacje prowadzone przez wybitnych absolwentów szkoły oraz zaprzyjaźnionych ze szkołą szefów kuchni. Do przykładowych warsztatów prowadzonych przez wybitnych szefów kuchni zaliczyć można: „ Warsztaty kuchni molekularnej”, „ Kuchnia śląska inaczej” Warsztaty kuchni orientalnej” czy „ Warsztaty kuchni jamajskiej” prowadzone przez Desmonda Burke właściciela szkoły kulinarnej w Wielkiej Brytanii.

W szkole działa Bractwo Rycerskie „ Bożogrobców”. W ramach działalności bractwa prowadzone jest kółko kaligrafii średniowiecznej, śpiewu i tańca średniowiecznego , fechtunku i sztuk walk rycerskich , odbywają się pokazy „ Kuchni św. Hildegardy”. Uczniowie uczestniczą w organizacji sesji naukowych , pikników rycerskich i obchodów święta miasta. Uczennice należące do grupy muzycznej biorą udział w festiwalach kolęd i pieśni dawnych. W bieżącym roku zdobyły Grand Prix w miejskim konkursie „ Starochorzowska Nutka”. Ponadto uczniowie są członkami „ Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej”, biorąc czynny udział w sesjach i wykładach organizowanych przez tą organizację. W szkole działają dwie gazetki szkolne: jedna o tematyce kulinarnej, druga porusza tematy uczniowskie. Szkoła zapewnia szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych przygotowują jeszcze lepiej do egzaminów zewnętrznych, umożliwiają nadrobić zaległości w nauce.

Szkoła jest również Ośrodkiem Egzaminacyjnym , przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach : technik hotelarstwa, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych , kelner, kucharz i cukiernik.

Zespół Szkół Gastronomiczno- Usługowych w Chorzowie jest szkołą przyszłości. Wychowuje uczniów tak, aby umieli sprostać wymaganiom XXI wieku. Przygotowujemy uczniów zarówno do dalszej edukacji na wyższych uczelniach, jak i do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Uczniów przygotowuje dobrze przygotowana i wciąż podnosząca kwalifikacje kadra pedagogiczna. Atutem szkoły z pewnością jest także dobra lokalizacja , w samym centrum miasta ,. Szkoła jest bardzo dobrze postrzegana w środowisku lokalnym, a nasi absolwenci znajdują uznanie wśród partnerów szkoły i lokalnych pracodawców.

Kontakt

  • Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych
    ul.Katowicka 64
    41-500 Chorzów
  • (+32) 24 11 725

Kontakt

Warsztat Szkolny

ul. Powstańców 6a

41-500 Chorzów


tel. (+32) 24 11 075

Mapa

Sobota 23.03.2019