Statut Technikum

Statut Technikum Gastronomicznego w Chorzowie

 

S T A T U T

 

 

Technikum Gastronomicznego

w Chorzowie

 

 

            Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół            (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z póź. zm.)

 

Rozdział I.           Nazwa i typ szkoły

 

§ 1. Technikum Gastronomiczne  jest publiczną szkoła ponadgimnazjalną. Technikum wchodzi w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych   im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie.

 

§ 2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Gastronomiczno - Usługowych  im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie Technikum Gastronomiczne.

 

§ 3. Organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

 

§ 4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

 

§ 5. Ilekroć w statucie jest mowa o „ szkole „ należy przez to rozumieć Technikum Gastronomiczne.

 

§ 6. Cykl kształcenia w szkole wynosi 4 lata.

 

§ 7. Technikum Gastronomiczne  kształci w następujących kierunkach kształcenia zawodowego:

a/ technik hotelarstwa;

b/ technik żywienia i usług gastronomicznych;

c/ technik handlowiec

d/ kelner;

e/ technik organizacji usług gastronomicznych

f/ kucharz

 

§ 8. Wymiar godzin dla poszczególnych klas jest określony wg ramowych planów nauczania dla technikum.

 

Rozdział II.                   Cele i zadania szkoły

 

§ 9. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zm. ) oraz przepisami wydanymi na jej podstawie przy uwzględnieniu programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.  Nauczanie i wychowanie w szkole przebiega zgodnie z uniwersalnymi zasadami etyki przy respektowaniu chrześcijańskiego systemu wartości.

3. Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności , miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

4. Zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju w celu podjęcia dalszej nauki lub wykonywania wyuczonego zawodu.

5. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi aktywności uczniów i rodziców w życiu szkoły.

6. Celem kształcenia i wychowania w szkole jest również upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.

7.  Ważnym zadaniem szkoły jest kształtowanie umiejętności przystosowania się absolwenta do realiów rynku pracy.

8.  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej i zapewnia tolerancję religijną.

9.  Indywidualne zainteresowania ucznia realizowane są poprzez koła zainteresowań w ramach zajęć nadobowiązkowych.

10.  Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez pedagoga szkolnego.

 

§ 10. Szkołą umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz możliwość dalszej edukacji.

 

§ 11. 1. Szkoła wymaga od kandydatów do Technikum, specyficznych predyspozycji, które wynikają z roli danego zawodu w gospodarce. Absolwent szkoły nabywa niezbędne umiejętności zawodowe, dzięki którym potrafi sprawnie i fachowo wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

2. Szkoła umożliwia absolwentowi dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wyuczonego zawodu. Równocześnie absolwent otrzymuje taki zakres przygotowania zawodowego i ogólnokształcącego, który daje podstawy do przekwalifikowania się i podjęcia pracy w różnych sytuacjach zawodowych.

3. Wykształcenie ogólne realizuje się poprzez nauczanie przedmiotów ogólnokształcących, języków obcych i teoretycznych przedmiotów zawodowych. Realizacja zadań wychowawczych wymaga umiejętnego wydobywania w nauczaniu poszczególnych przedmiotów wartości wychowawczych i poznawczych oraz wykorzystania walorów wychowawczych w czasie zajęć praktycznych przy wdrażaniu do samodzielnej pracy oraz rozwijania zamiłowania do samokształcenia.

 

§ 12. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi.

2. Opieka nad uczniem realizowana jest poprzez wychowawców klas i nauczycieli innych przedmiotów przy ścisłej współpracy z rodzicami i zakładami pracy, w których odbywa się praktyka zawodowa lub zajęcia praktyczne.

3. Opiekę nad uczniem przebywającym w szkole sprawują nauczyciele wszystkich przedmiotów w trakcie zajęć lekcyjnych, nauczyciele pełniący dyżury w trakcie przerw w wyznaczonych miejscach, oraz instruktorzy nauki zawodu w czasie zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej.

4. Opiekę nad uczniem poza terenem szkoły w trakcie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych i wyjść zbiorowych sprawują nauczyciele delegowani przez dyrektora. Do pomocy mogą być wyznaczeni rodzice uczniów (za ich zgodą).

5. Uczniowi, któremu z powodu trudnych warunków rodzinnych lub zdarzeń losowych konieczna jest pomoc materialna lub rzeczowa, szkoła w miarę swoich możliwości finansowych przyznaje zapomogę finansową. Środki te są finansowane z funduszy Rady Rodziców. Pedagog szkolny ma obowiązek włączenia się do tych zadań poprzez interwencję w instytucjach do tego powołanych właściwych dla miejsca zamieszkania danego ucznia.

Szkoła umożliwia ubieganie się o pomoc, w tym również materialną ze strony instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych uczniom potrzebującym różnych form wsparcia.

6. Szkoła ma obowiązek instalowania i uaktualniania oprogramowania w komputerach będących do dyspozycji szkoły, zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

7. Uwzględnia się możliwość szerokiej konsultacji i doboru wychowawcy lub ich zmiany w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek co najmniej bezwzględniej większości (tj. 50% + 1) rodziców wszystkich uczniów w klasie.

 

 

Rozdział III         Organy szkoły oraz ich kompetencje

 

§ 13.. Organami szkoły są:

a/   Dyrektor Szkoły;

b/   Rada Pedagogiczna;

c/   Rada Rodziców;

d/   Samorząd Uczniowski;

 

§ 14. 1. Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Komisję konkursową powołuje organ prowadzący szkołę i określa tok jej pracy.

2. Dyrektor kieruje szkołą w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

a/ kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

b/ sprawuje nadzór pedagogiczny i zarządza majątkiem szkoły;

c/ sprawuje opiekę na uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne;

d/ realizuje Uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji;

e/ dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

f/ nadzoruje działalność gospodarczą szkoły i zasadność wydatkowania funduszy Rady Rodziców;

g/ organizuje finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

3. Będąc kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pozostałych pracowników decyduje w sprawach:

a/ zatrudniania i zwalniania;

b/ przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych;

c/ występowania z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla pracowników szkoły;

4. Dyrektor Szkoły może w porozumieniu z organem prowadzącym oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy zmienić lub wprowadzić nowe kierunki kształcenia zawodowego.

 

§ 15. 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole. Rada Pedagogiczna jest ciałem kolegialnym, realizującym statutowe zadania szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

a/ zatwierdzanie planu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego;

b/ zatwierdzenie planu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego;

c/ zatwierdzanie wyników klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów;

d/ podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

e/ podejmowanie uchwał w sprawie przyznania uczniom nagród oraz wnioskowanie o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce;

f/ podejmowanie uchwał w sprawie sankcji dyscyplinarnych w stosunku do uczniów;

3. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a/ organizację pracy w szkole, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

b/ projekt planu finansowo – rzeczowego szkoły;

c/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

d/ propozycje dyrektora w sprawie przydziału poszczególnym nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e/ propozycji dyrektora dotyczące kandydatów na funkcje kierownicze;

4. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor Szkoły inicjuje, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy organu prowadzącego, szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Dyrektor Szkoły w przypadku podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa, wstrzymuje jej wykonanie. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są tajne.

 

§ 16. 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa strukturę i tryb pracy Rady, oraz szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców i Rad Oddziałowych.

4. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a/ uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły;

b/ programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznia potrzeb danego środowiska;

c/ opiniowanie ewentualnego programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

d/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

6. Rada Rodziców dysponuje środkami finansowymi, które tworzone są z dobrowolnych składek rodziców uczniów. Fundusze te są wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Rodziców planem finansowym.

 

§ 17. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu: równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia takich jak:

a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami;

b/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i z zachowania;

c/ prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między możliwościami szkoły a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d/ prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

e/ prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

f/ prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

 

§ 18. 1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub uchwał w granicach swoich kompetencji.

2. Sytuacje konfliktowe między organami szkoły rozwiązywane są w polubownie w drodze mediacji.

3. W razie niemożności rozwiązania sytuacji konfliktowej wewnątrz szkoły Dyrektor powiadamia organ prowadzący w celu podjęcia decyzji ostatecznej kończącej spór.

4. Organy szkoły są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach. 

 

§ 19. 1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu nauczania.

3. Wybrany program nauczania oraz podręcznik lub program, o którym mowa w ust. 2 nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników, ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiedni szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

6. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

7. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

§ 20. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice ( opiekunowie ) maja prawo do:

a/ znajomości programu wychowawczego szkoły i wpływ na jego tworzenie;

b/ znajomości programu profilaktyki i możliwość jego tworzenia;

c/ znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów;

d/ uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i ewentualnych trudności w nauce;

e/ uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

f/ wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły;

g/ szkoła organizuje w ciągu roku szkolnego co najmniej cztery spotkania wychowawcy klasy z rodzicami uczniów, na których są informowani na bieżąco o postępach w nauce i zachowaniu.

 

§ 21. W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a/ wicedyrektorów;

b/ kierownika warsztatu szkolnego;

c/ zastępcę kierownika warsztatu szkolnego;

d/ kierownika szkolenia praktycznego;

e/ głównego księgowego;

f/ sekretarza szkoły;

 

§ 22. 1. Do zadań wicedyrektorów należy:

-          opracowanie podziału godzin na dany rok szkolny;

-          organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

-          hospitowanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych;

-          przeprowadzenie naboru do szkoły;

-          kontrola w zakresie: dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, dyscypliny pracy nauczycieli, realizacji programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych;

-          wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w planie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki;

-          zastępowanie Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności;

-          wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności;

-          wykonywanie innych prac na zlecenie Dyrektora Szkoły;

2. Stanowiska wicedyrektorów tworzy się zgodnie z aktualnie obwiązującymi przepisami.

 

§ 23. Do zadań kierownika warsztatu szkolnego i zastępcy kierownika warsztatu szkolnego należy:

-          organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów na terenie warsztatu szkolnego;

-          opracowanie harmonogramu przejścia uczniów przez właściwe działy szkolenia oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla szkolenia w warsztacie;

-          stała kontrola technologiczna procesów produkcji ze szczególnym przystosowaniem jej do celów dydaktycznych;

-          nadzór nad wykonywaniem funkcji gospodarczo – administracyjnych i finansowych związanych z działalnością warsztatu;

-          zabezpieczenie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

-          kontrola właściwego stanu urządzeń technicznych oraz zlecanie ich konserwacji;

-          przeprowadzanie hospitacji zajęć praktycznych;

-          wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności;

-          wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły;

 

§ 24. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

-          organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły;

-          zawieranie umów pomiędzy zakładami pracy a szkołą dotyczącą zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;

-          kontrola właściwej realizacji programów nauczania w zakładach pracy;

-          kontrola obecności uczniów na praktykach w zakładach pracy;

-          kontrola terminowego dostarczania ocen z praktyk przed zakończeniem I semestru i przed końcem roku szkolnego;

-          wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności;

-          wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły;

 

§ 25. Główny księgowy odpowiada za prawidłową realizację ustawy o rachunkowości.

 

§ 26. Do zadań sekretarza szkoły należą:

-          kierowanie i nadzór nad pracą sekretariatu szkoły;

-          kierowanie i nadzór nad pracą pracowników obsługi;

-          wywiązywania się z przydziału zadań określonych w przydziale czynności;

-          wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły;

 

 

Rozdział IV.        Organizacja Szkoły

 

§ 27. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 28. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły oraz zadań rekrutacyjnych. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły ujmuje się wszystkie dane wynikające z obowiązujących przepisów oraz wytyczne władz nadrzędnych z uwzględnieniem specyfiki działalności szkoły.

 

§ 29. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w planie nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania.

2. Oddział może liczyć nie więcej niż 32 uczniów. W uzasadnionych przypadkach ilość uczniów może być większa. Przewiduje się podział na grupy w specjalistycznych przedmiotach zawodowych, wychowania fizycznego, technologii informacyjnej oraz języków obcych.

3. W zależności od posiadanych środków finansowych, szkoła organizuje poza systemem klasowo – lekcyjnym zajęcia nadobowiazkowe – koła zainteresowań.

 

§ 30. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina lekcyjna zajęć praktycznych 55 minut.

3. Zajęcia fakultatywne oraz specjalistyczne wycieczki z przedmiotów zawodowych będą organizowane poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między klasowych w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 

§ 31.  W szkole są utworzone warsztaty szkolne.

 

§ 32. Miesięczne praktyki zawodowe i praktyczna nauka zawodu jest realizowana w oparciu o postanowienia wynikające z umów zawartych pomiędzy szkołą a zakładami pracy, w ramach podpisanych umów z organizacjami finansującymi wyjazdy młodzieży na staże i praktyki zagraniczne w ramach programów europejskich lub w warsztacie szkolnym.

 

§ 33. Szkołą może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 34. Szkoła zabezpiecza możliwość korzystania przez uczniów z posiłków w ramach stołówki warsztatowej oraz udostępnia korzystanie z potrwa jednodaniowych, zakąsek i napojów w ramach sklepiku szkolnego.

 

§ 35. 1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu wszystkim uczniom szkoły.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4. Praca bibliotekarzy wynosi 30 godzin w tygodniu. Dyrektor Szkoły określa godziny pracy biblioteki i dostosowuje je do organizacji pracy szkoły.

 

§ 36.1. W ramach realizacji celów statutowych dotyczących bazy materialno – technicznej szkoła posiada wszystkie niezbędne pomieszczenia i pracownie oraz sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki, pomieszczenia samorządu szkolnego, archiwum i szatnię.

2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki nad uczniem w szkole, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników szkoły oraz osobom przybywającym do szkoły wprowadza się na terenie szkoły monitoring wizyjny.

 

Rozdział V.                   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 37. 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych. Ponadto w szkole są zatrudnieni pracownicy  personelu biurowego i pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudniania, zwalniania i awansowania pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 38. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela. W szczególności nauczyciel jest odpowiedzialny za:

a/ prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

b/ życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece;

c/ pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

d/ bezstronność i obiektywizm w ocenie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

e/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

f/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia;

g/ doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej;

 

§ 39. W sytuacji, gdy uczeń swoim postępowaniem i zachowaniem stwarza sytuację, która zagraża lub może zagrozić zdrowiu lub życiu innych uczniów, pracowników szkoły lub osób postronnych, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, a ten odpowiednie organa władzy wykonawczej.

 

§ 40. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów tworzą zespół przedmiotowy. Pracą tego zespołu kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący.

2. Do poszczególnych zadań zespołów przedmiotowych należy:

a/ zorganizowanie współpracy nauczycieli w realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także podejmowania decyzji co do wyboru programu nauczania;

b/ opracowanie sposobów badania wyników nauczania oraz organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa dla młodych nauczycieli;

c/ współpraca z dyrekcją szkoły w organizowaniu pracowni przedmiotowych i ich wyposażenia  w sprzęt dydaktyczny;

 

§ 41. 1. Wychowawca sprawuje opiekę nad uczniami poprzez tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie. Podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji w/wym zadań otacza indywidualną opieką każdego ucznia a także wspólnie z rodzicami i uczniami planuje różne formy życia zespołowego. Ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinie do dyspozycji wychowawcy.

3. Wychowawca klasy współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec uczniów.

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez spotkania śródroczne lub indywidualne rozmowy w celu okazywania pomocy w działaniach wychowawczych i uzyskania od rodziców pomocy w swoich działaniach związanych ze sprawami ucznia, życia klasy i szkoły.

 

 

Rozdział VI.        Uczniowie szkoły

 

§ 42. 1. Uczeń szkoły ma prawo do :

a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

b/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających: bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

c/ korzystanie z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

d/ swobody wyrażania myśli i przekonań  w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

e/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

f/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz jej uzasadnienia;

g/ pomocy w przypadku trudności w nauce;

h/ korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

i/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i pomocy dydaktycznych w czasie zajęć

szkolnych oraz wypożyczania pozycji bibliotecznych;

j/ wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

k/ nauczyciel ma obowiązek wspierać uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pogłębiania wiedzy oraz udzielania pomocy w przygotowaniu sie do konkursów i olimpiad;

l/ uczeń ma prawo w zgodzie z obowiązującymi przepisami do indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki;

2. Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i regulaminie szkoły. W szczególności ma obowiązek:

a/ systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

b/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

c/ odpowiedzialności za życie, zdrowie i higienę własną, kolegów szkolnych oraz pracowników szkoły;

d/ dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

3. Ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych obowiązują następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:

a/ usprawiedliwienie wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego do trzech dni nieobecności na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy;

b/ usprawiedliwienie wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego obejmujące okres powyżej trzech dni usprawiedliwia dyrektor szkoły a w razie jego nieobecności wicedyrektor;

c/ usprawiedliwienia wystawione przez lekarza usprawiedliwia wychowawca klasy bez względu na długość trwania zwolnienia;

d/ jeżeli nieobecność na zajęciach ucznia będzie dłuższa (długotrwała choroba, pobyt w szpitalu) rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek powiadomienia wychowawcy o zaistniałym fakcie, przypuszczalnym okresem nieobecności i dostarczenia zwolnienia;

e/ nieobecność ucznia młodocianego na praktyce zawodowej może być usprawiedliwiona tylko przez pracodawcę na podstawie druku zwolnienia „L-4”;

f/ uczeń, jego rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w szkole w okresie do 2 tygodni od daty zakończenia nieobecności.

g/ nieusprawiedliwienie w okresie 14 dni od daty zakończenia nieobecności skutkuje zakwalifikowaniem godzin nieobecnych jako nieusprawiedliwione;

4. Zakazuje się używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć lekcyjnych. Uczeń rozpoczynając zajęcia lekcyjna ma obowiązek wyłączyć telefon komórkowy i schowania go do tornistra (plecaka) lub kurtki. W przypadku używania telefonu komórkowego w trakcie lekcji, nauczyciel ma obowiązek zarekwirowania go i oddania w depozyt do dyrektora szkoły. Zarekwirowany telefon komórkowy zostanie oddany osobiście rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.

5. Uczeń ma obowiązek dbania o schludność ubioru oraz jego czystość. Ubiór szkolny powinien być stonowany i estetyczny. Ustala się na następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia.

a/ strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie o klasycznej linii i biała bluzka z rękawami;

b/ strój galowy dla chłopców to garnitur lub ciemne spodnie o klasycznym stroju, ciemna marynarka lub ciemny sweter, biała koszula oraz krawat;

c/ ubiór codzienny dla chłopców i dziewcząt powinien mieć charakter oficjalny w stylu klasycznym lub sportowym, dopuszczalne są kolory w stonowanych odcieniach;

d/ odzież nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi oraz nadruków o charakterze obraźliwym, promującym lub wywołującym agresję;

e/ uczniom (zarówno dziewczętom jak i chłopcom) zabrania się noszenia stroju plażowego tj. szortów, bluzek lub bluzeczek na ramiączkach lub tym podobnych;

f/ stój dziewcząt i chłopców powinien być skromny i niewyzywający;

g/ dopuszcza się noszenie dyskretnej biżuterii bez oznak subkulturowych czy agresywnych akcentów;

g/ fryzura ucznia powinna być schludna i naturalna, długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały podczas lekcji, dopuszczalny jest dyskretny makijaż, paznokcie powinny być czyste i krótko obcięte;

h/ na zajęciach z zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, technologii gastronomicznej, obsługi konsumenta i wychowania fizycznego obowiązuje strój zgodny z regulaminem dotyczącym w/wym. zajęć;

i/ każdy uczeń ma obowiązek noszenia w trakcie zajęć szkolnych identyfikatora;

6. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, nauczyciele i dyrektor szkoły mają prawo i obowiązek zwrócenia uwagi a uczeń ma obowiązek zastosować się do zaleceń. Nierespektowanie uwag dotyczących stroju i wyglądu ucznia powoduje zastosowanie postanowień regulaminowych zawartych w statucie szkoły.

 

§ 43. W sytuacji, gdy uczeń swoim postępowaniem i zachowaniem stwarza sytuację, która zagraża lub może zagrozić zdrowiu lub życiu innych uczniów, pracowników szkoły lub osób postronnych, uczeń szkoły jest zobowiązany powiadomić o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, a ten odpowiednie organa władzy wykonawczej.

 

§ 44. 1. Uczniowie osiągający celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wykazujący aktywną postawę w życiu społecznym szkoły mogą otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

a/ pochwała wychowawcy wobec klasy;

b/ pochwała Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności szkolnej;

c/ list pochwalny do rodziców;

d/ nagroda książkowa na koniec roku szkolnego;

e/ nagroda rzeczowa za wybitne osiągnięcia w nauce oraz aktywną postawę społeczną;

 

§ 45. 1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu szkoły przewiduje się następujące kary:

a/ upomnienie wychowawcy wobec klasy;

b/ upomnienie Dyrektora Szkoły wobec klasy lub całej społeczności szkolnej;

c/ nagana Dyrektora Szkoły z wpisaniem do akt ucznia;

d/ przeniesienie ucznia do równoległej klasy w tej samej szkole;

e/ przeniesienie ucznia do innej szkoły;

f/  skreślenie ucznia z listy uczniów;

 

§ 46.    1. Decyzją Rady Pedagogicznej można ucznia skreślić z listy uczniów tylko w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami lub przenieść ucznia do innej szkoły w następujących przypadkach:

a/ przerwania nauki przez ucznia tj. po miesięcznej ciągłej nieobecności nieusprawiedliwionej

w szkole, zajęciach praktycznych lub praktyce zawodowej;

b/ udowodnienia kradzieży na terenie szkoły, w czasie zajęć praktycznych lub praktyce zawodowej;

c/ drastycznego stosowania przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów, nauczycieli lub pozostałych pracowników szkoły;

d/ wprowadzenie się w stan nietrzeźwy lub odurzenie środkami uzależniającymi na terenie szkoły, w czasie zajęć praktycznych, praktyce zawodowej lub zorganizowanym wyjściu poza teren szkoły i wycieczce szkolnej;

e/ rozprowadzania na terenie szkoły środków odurzających;

f/ w drastycznych przypadkach niszczenia mienia szkoły;

g/ lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;

2. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów lub przeniesieniu do innej szkoły w przypadkach wyszczególnionych w § 45 ust.1 pkt. a - g  podejmuje Rada Pedagogiczna . Decyzja Rady Pedagogicznej musi być konsultowana z przedstawicielami Samorządu Szkolnego.

3. Uczeń lub jego rodzice bądź opiekunowie mogą odwołać się w terminie do 2 tygodni od nałożonej kary dyscyplinarnej do Dyrektora Szkoły. Jeżeli w ciągu 2 tygodni od złożenia odwołania nie otrzymają odpowiedzi lub się z nią nie zgadzają, mają prawo odwołać się do jednostki prowadzącej tj. Urzędu Miasta w Chorzowie lub jednostki sprawującej nadzór pedagogiczny tj. Kuratora Oświaty.

4. Decyzja o zmniejszeniu kary, jej zawieszeniu lub odwołaniu podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów. Podobny wniosek może złożyć Samorząd Szkolny, wychowawca klasy lub inny nauczyciel .

5. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów ucznia o nałożonej na niego karze dyscyplinarnej.

 

 

 

Rozdział VII.      Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania

 

§ 47. Wewnątrzszkolny System Oceniania określany dalej jako WSO, respektuje  wszystkie postanowienia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. nr 83 z 2007r. poz. 562 z póź. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych, precyzując jednocześnie rozstrzygnięcia pozostawione do decyzji szkoły.

 

§ 48. 1. Ocenianiu podlegają:

a/ osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b/ zachowanie ucznia;

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie z zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 49. 1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a/ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b/ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

c/ motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

d/ dostarczenie rodzicom ( lub prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

e/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej;

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

a/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, ( cząstkowych ), śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

b/ ustalenie kryteriów ocen z zachowania;

c/ ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, według skali i form przyjętych w danej szkole;

d/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych;

e/ ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali obowiązującej w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r ;

f/ ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

g/ ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

 

§ 50. 1. Przedmiotem oceny jest:

a/ zakres opanowanych wiadomości,

b/ rozumienie materiału,

c/ umiejętność stosowaniu wiadomości w sytuacjach typowych,

d/ umiejętność stosowania wiadomości w sytuacjach nietypowych,

e/ kultura przekazywania wiadomości.

2. Oceny dzielą się na:

a/ bieżące (cząstkowe),

b/ klasyfikacyjne śródroczne,

c/ klasyfikacyjne roczne.

 

3. Oceny są ustalane według określonej w statucie szkoły następującej skali:

 

Ocena słowna

Ocena cyfrą

Skrót oceny

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

 

 

 

 

 

4. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

 

Ocena słowna

Skrót

wzorowe

wz

bardzo dobre

bdb

dobre

db

poprawne

pop

nieodpowiednie

nieodp

naganne

nag

 

§ 51. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o :

a/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

b/ sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

c/ warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2. Uczniowie są informowani o wymaganiach edukacyjnych na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela przedmiotu, a rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez wychowawcę na pierwszym zebraniu,

3. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów i klas są dostępne u dyrektora szkoły i nauczyciela danego przedmiotu.

4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy a rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

 

§ 52. 1. Ustala się następujące zasady przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

2. Zebrania wychowawcy klasy z rodzicami (prawnymi opiekunami), w trakcie których przekazuje się informacje o postępach i trudnościach w nauce, ustala się w następujących terminach:

a/ w miesiącu wrześniu;

b/ na 1 miesiąc przed klasyfikacją śródroczną;

c/ po klasyfikacji śródrocznej , nie później niż 1 tydzień po klasyfikacji;

d/ na 1 miesiąc przed klasyfikacją roczną;

e/ w miarę potrzeb, na wniosek wychowawcy klasy, rodziców uczniów po wyrażeniu zgody dyrektora szkoły lub na wniosek dyrektora szkoły;

f/ w trakcie indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy rodziców (prawnych opiekunów) w terminach podanych przez wychowawcę klasy na zebraniu we wrześniu każdego roku szkolnego;

g/ uchylony;

h/ w sytuacjach szczególnych, tj. braku możliwości kontaktu osobistego z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia dopuszcza się możliwość pisemnego powiadomienia rodziców lub prawnych opiekunów przez wychowawcę o trudnościach w nauce;

 

§ 53. Cechy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania:

a/ ocenianie powinno brać pod uwagę specyfikę przedmiotów,

b/ powinno uwzględniać indywidualne możliwości i zainteresowanie ucznia, pobudzać jego kreatywność oraz oryginalność,

c/ cele oceniania powinny być jasno określone;

d/ system powinien umożliwiać dobór metod sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia i powinien kierować się obiektywizmem i rzetelnością,

e/ system powinien przekazywać uczniowi informacje zwrotne dotyczące jego postępów w nauce.

 

§ 54. 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.

2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele w oparciu o obowiązujące podstawy

programowe i realizowane programy nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla określonego etapu kształcenia lub plany wynikowe określające wymagania edukacyjne.

 

§ 55. 1. Wymagania edukacyjne są podzielone na zakres podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP):

a/ wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego obejmują wiadomości i umiejętności, które można zakwalifikować jako bardzo łatwe i łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, bazowe tj. niezbędne w dalszej nauce.

b/ wymagania z zakresu ponadpodstawowego obejmują wiadomości i umiejętności trudniejsze, czyli takie które rozszerzają wymagania podstawowe, pogłębiają umiejętności  interdyscyplinarne ucznia, mają także charakter hipotez i są problematyczne oraz o szerszym zakresie treści.

2. W oparciu o wymagania edukacyjne z zakresu podstawowego uczeń może uzyskać oceny:

a/ ocenę niedostateczną, gdy nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami podstawowymi z przedmiotu nauczania w danej klasie a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

b/ ocenę dopuszczającą ( poziom wymagań konieczny – K ),gdy ma braki w opanowaniu wymagań podstawowych ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz gdy rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela  zadania teoretyczne lub praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności.

c/ ocenę dostateczną (poziom wymagań podstawowy – P ), gdy opanował wiadomości i umiejętności określone wymaganiami podstawowymi w danej klasie oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

3. W oparciu o wymagania edukacyjne zakresu ponadpodstawowego uczeń może uzyskać oceny:

a/ ocenę dobrą (poziom wymagań rozszerzony – R), gdy nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami ponadpodstawowymi ale opanował w pełni wymagania niezbędne do poprawnego rozwiązania i wykonania samodzielnie typowych zadań z poziomu ponadpodstawowego.

b/ ocenę bardzo dobrą (poziom wymagań dopełniający – D), gdy opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony wymaganiami ponadpodstawowymi oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, korzysta z różnych źródeł wiedzy,

c/ ocenę celującą (poziom wymagań wykraczający – W), gdy posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza podstawę programową przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych ujętych w podstawie programowej, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza podstawę programową tej klasy lub osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych kwalifikujących do finału na szczeblu regionalnym albo centralnym, bądź tez posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

§ 56. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Opinie poradni, rodzice (opiekunowie prawni) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej lub jeżeli uczeń poddany jest badaniu w trakcie roku szkolnego dostarczają zaraz po jej otrzymaniu. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do systematycznego dostarczania opinii o postępach w leczeniu.

 

§ 57. (usunięty)

 

§ 58. 1. Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy:

a/ wywiązywanie się z obowiązków szkolnych;

b/ postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej;

c/ dbałość o honor i tradycje szkoły;

d/ dbałość o piękno mowy ojczystej;

e/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f/ godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g/ okazywanie szacunku innym osobom;

2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala się wg skali określonej w § 50 ust. 4 niniejszego regulaminu.

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uwzględnieniu:

a/ opinii nauczycieli i innych pracowników szkoły;

b/ uwag pozytywnych i negatywnych odnotowanych w dzienniku lekcyjnym i dzienniczku ucznia, jeśli wychowawca klasy podjął decyzję o prowadzeniu takowych;

c/ opinii uczniów klasy;

d/ innych informacji uzyskanych przez wychowawcę klasy;

e/ opinii ocenianego ucznia;

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjna zachowania. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem:

a/ Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę z zachowania.

b/ (usunięty);

5. Ocenę zachowania danego ucznia dokonuje się pod koniec każdego semestru roku szkolnego.

6. Ocenę roczną zachowania ustala się uwzględniając ocenę śródroczną;

 

§ 59. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania wg skali określonej w § 50 ust. 4 niniejszego regulaminu.

1. Zachowanie „wzorowe” otrzymuje uczeń który:

a/ systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, jest bez godzin nieusprawiedliwionych, może mieć do 2 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze;

b/ osiąga maksymalnie wysokie wyniku w nauce w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań;

c/ dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów;

d/ zna i stosuje zasady dobrego wychowania wobec osób dorosłych i rówieśników;

e/ dba o higienę i estetykę wyglądu;

f/ szanuje i dba o zdrowie swoje i innych osób, nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa żadnych środków odurzających;

g/ przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach;

h/ nie niszczy mienia szkolnego;

i / bez negatywnych uwag dotyczących zachowania zarówno w szkole jak i poza nią;

k/ oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

- bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych;

- uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych szkolnych lub pozaszkolnych;

- bierze aktywny udział w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych;

- chętnie udziela pomocy innym;

2. Zachowanie „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który:

a/ systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, może mieć maksymalnie 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, może mieć do 3 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze;

b/ nie lekceważy obowiązków szkolnych, osiąga wyniki w nauce adekwatne od swoich możliwości;

c/ dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów;

d/ brak negatywnych uwag dotyczących zachowania ucznia w szkole i poza nią, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa żadnych środków odurzających;

e/ przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i na przerwach;

f/ nie niszczy mienia szkolnego;

g/ oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

- przynajmniej raz w semestrze bierze udział w przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych lub jest ich uczestnikiem;

- chętnie udziela pomocy innym;

3. Zachowanie „dobre” otrzymuje uczeń, który:

a/ stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, może mieć do  15 godzin nieusprawiedliwionych i 5 nieusprawiedliwionych  spóźnień;

b/ nie lekceważy obowiązków szkolnych;

c/ w wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest jedna uwaga negatywna dotycząca zachowania ucznia w szkole lub poza nią – palenie papierosów, używanie wulgaryzmów dezorganizowanie toku lekcji;

d/ przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i na przerwach;

e/ w miarę swoich możliwości i zainteresowań stara się włączyć w organizację imprez klasowych i szkolnych;

4. Zachowanie „poprawne” otrzymuje uczeń który:

a/ stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, może mieć do   30 godzin nieusprawiedliwionych i do 7 nieusprawiedliwionych  spóźnień;

b/ nie lekceważy obowiązków szkolnych;

c/ ma sporadyczne uwagi negatywne dotyczące zachowania w szkole i poza nią - palenie papierosów, używanie wulgaryzmów, dezorganizowanie toku lekcji, samowolne opuszczanie budynku szkolnego podczas przerw)

d/ przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i na przerwach;

5. Zachowanie „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, który:

a/ niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ma  powyżej 30  godzin nieusprawiedliwionych i do 10 nieusprawiedliwionych spóźnień;

b/ lekceważy obowiązki szkolne;

c/ ma liczne uwagi negatywne dotyczące zachowania się w szkole i poza nią - palenie papierosów, używanie wulgaryzmów, dezorganizowanie toku lekcji, samowolne wyjścia z budynku szkolnego podczas przerw, ucieczki z lekcji, okłamywanie nauczycieli;

d/ nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach;

6. Zachowanie „naganne” otrzymuje uczeń, który:

a/ ma bardzo liczne uwagi negatywne dotyczące zachowania się w szkole i poza nią - palenie papierosów, używanie wulgaryzmów, dezorganizowanie toku lekcji, samowolne wyjścia z budynku szkolnego podczas przerw, ucieczki z lekcji, okłamywanie nauczycieli;

b/ na podstawie zachowania ucznia istnieje podejrzenie spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających;

c/ brał udział w czynach karalnych na terenie szkoły lub poza nią – kradzieże, pobicia, wymuszenia, groźby, handel środkami odurzającymi;

d/ stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną na terenie szkoły;

e/ rażąco narusza zasady bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji i na przerwach;

7. W przypadku , gdy uczeń nie spełnia kryteriów oceny „nagannej” z zachowania ,jednak w sposób rażący lekceważy obowiązki szkolne , co skutkuje  bardzo dużą liczbą godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy może ustalić ocenę „naganną” z zachowania. O w/w decyzji wychowawca zobowiązany jest poinformować Radę Pedagogiczną na Konferencji klasyfikacyjnej.

 

§ 60. 1. Wychowawca zobowiązany jest do bieżącego zgłaszania pedagogowi szkolnemu ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.

2. Przyjmuje się następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności:

a/ usprawiedliwienie przez rodziców (opiekunów prawnych) nieobecności ucznia musi nastąpić w ciągu 7 dni od chwili powrotu ucznia na zajęcia,

b/ nieobecności ucznia do 3 dni usprawiedliwia na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego – wychowawca klasy,

c/ nieobecności powyżej 3 dni usprawiedliwia dyrektor szkoły, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, natomiast na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego – wychowawca klasy.

d/ zwolnienia z pojedynczych zajęć mogą odbywać się tylko za zgodą (pisemną lub ustną) rodziców (opiekunów prawnych) lub w przypadkach losowych za zgodą wychowawcy a w przypadku jego nieobecności dyrekcji szkoły – zwolnienie takie odnotowywane jest jako nieobecność usprawiedliwiona.

 

§ 61. 1. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności:

a/ odpowiedz ustna,

b/ prace pisemne:

- testy,

- kartkówki (obejmujące materiał trzech ostatnich tematów lekcyjnych),

- sprawdziany według specyfiki przedmiotu (obejmujący materiał więcej niż z trzech ostatnich lekcji),

- praca klasowa na zakończenie działu, pisana po przeprowadzeniu lekcji powtórzeniowej,

- wypracowania,

 - dyktanda,

- krótkie formy wypowiedzi.

c/ aktywność na zajęciach,

d/ kontrola zeszytów przedmiotowych,

e/ projekty edukacyjne, referaty, inne formy wynikające z specyfiki przedmiotu,

f/ ćwiczenia wykonywane w czasie lekcji zgodnie z wymaganiami danego przedmiotu,

g/ praca domowa,

h/ badania wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora.

2.   Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:

a/ sprawdzanie cechuje obiektywizm, indywidualizacja, konsekwencja, systematyczność i jawność,

b/ punktem wyjścia do analizy postępów ucznia jest test kompetencji ucznia przeprowadzony na początku roku szkolnego, zgodnie ze specyfiką przedmiotu,

c/ każdy dział programowy kończy się sprawdzeniem wiadomości (test, praca klasowa) zapowiedzianym co najmniej na tydzień wcześniej,

d/ każda praca klasowa powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową oraz zapoznaniem z zasadami punktacji i wpisem w dzienniku w momencie zapowiedzi,

e/ kartkówki obejmujące materiał do trzech ostatnich lekcji mogą odbyć się bez zapowiedzi,

f/ termin oddawania prac pisemnych określa się do 14 dni,

g/ uczeń może być w semestrze jeden raz nieprzygotowany do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami (nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku); zgłoszone przez ucznia nie przygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej,

h/ nie ocenia się ucznia w ciągu trzech pierwszych dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole oraz w sytuacjach losowych,

i/ prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone na jeden miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i roczną;

j/ nie ocenia się zachowania ucznia jako formy aktywności przedmiotowej,

k/ uczniowie z opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej mają prawo wyboru formy sprawdzania wiadomości z ostatniej lekcji (praca pisemna lub odpowiedz ustna).

3.   Częstotliwość sprawdzania osiągnięć i postępów ucznia:

a/ jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku w momencie zapowiedzi),

b/ tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe,

c/ ocenę semestralną wystawiamy z co najmniej z trzech ocen cząstkowych (w tym z jednej lub dwóch prac pisemnych),

d/ na każdej lekcji sprawdzane jest przygotowanie uczniów do zajęć oraz odrobienie pracy domowej.

4. Zasady wystawiania bieżących, śródrocznych i rocznych ocen za osiągnięcia i postępy ucznia:

a/ oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne ustala się według przyjętej przez szkołę skali z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdziale VII,

b/ śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według przyjętej przez szkołę skali z uwzględnieniem wymagań zawartych w rozdziale VII,

c/ ocenę śródroczną wystawia się na podstawie wszystkich ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru przy uwzględnieniu indywidualnych możliwości i wkładu pracy ucznia, ocena ta nie musi być ustalona jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen cząstkowych – decydują o niej głównie oceny cząstkowe uzyskane za odpowiedzi ustne, sprawdziany, prace klasowe,

d/ ocenę roczna ustala się na podstawie oceny śródrocznej i ocen cząstkowych z drugiego semestru z zachowaniem przyjętych zasad;

e/ przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

f/ przy wystawianiu ocen cząstkowych można stasować „ +  i  - „ (z wyłączeniem ocen ndst- i cel+),

g/ w celu zwiększenia obiektywizmu ocen z prac pisemnych, w szczególności testów, proponuje się przy wystawianiu ocen cząstkowych z tych prac zastosowanie następujących zasad:

- zadania dzieli się na poziomy trudności podstawowy (P) i ponadpodstawowy (PP)

- sprawdza się prawidłowość udzielonych odpowiedzi i określa procentową ilość odpowiedzi poprawnych, sumując punkty z poziomu P i PP, określa się ocenę według następującej skali:

ocena niedostateczna - poniżej 50 % ;

ocena dopuszczająca – od 50 %  do 62%; 

ocena dostateczna –  od 63% do 75%;

ocena dobra – od 76 % do 88% ;

ocena bardzo dobra – od 89%;

ocena celująca – 100% plus rozwiązanie zadań wykraczających poza podstawę programową;

h/ nie każdy sprawdzian daje możliwość otrzymania oceny celującej.

i/ prace typu maturalnego i przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oceniane są wg obowiązujących kryteriów dotyczących w/wym. egzaminów;

5.  Zasady i formy poprawiania ocen za osiągnięcia uczniów:

a/ po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy,

b/ uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełniać wykonując dodatkowe zadania zlecone przez nauczyciela,

c/ uczeń nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na pracy pisemnej pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela,

d/ uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z pracy pisemnej w ciągu 14 dni, przy czym sprawdzian poprawkowy musi zawierać zadania tego samego typu o tym samym stopniu trudności ale nie identyczne z zadaniami sprawdzianu pierwotnego,

e/ uczeń może poprawiać dany sprawdzian tylko raz (lub za zgodą nauczyciela więcej niż jeden raz – co zależy od specyfiki przedmiotu),

f/ uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać z indywidualnych konsultacji,

g/ konsekwencją nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do napisania pracy klasowej jest ocena niedostateczna,

h/ ocena za sprawdzian poprawkowy jest wpisywana do dziennika jako kolejna,

i/ krótkie sprawdziany – kartkówki nie podlegają poprawie przez ucznia ( w szczególnych przypadkach uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z takiego sprawdzianu za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia),

j/ ustalona przez nauczyciela ocena roczna może być zmieniana tylko według zasad określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 30 kwietnia września 2007r.;

6.   Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów ucznia: 

a/ szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym,

b/ wychowawca gromadzi w teczce wychowawcy informacje o zachowaniu uczniów,

c/ przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

- nieobecny – nb

- nieprzygotowany – np

- brak zeszytu, zadania – bz

- zwolniony (dot. WF) – zw

- nie ćwiczący (dot. WF) – nć

- praca na lekcji – pl

- praca domowa – pd

-aktywność – ak

- ucieczka – uc

d/ oceny prac pisemnych wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności wpisywane są kolorem czerwonym, inne oceny kolorem czarnym lub niebieskim,

f/ wszystkie nagrody i wyróżnienia, kary i nagany wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,

g/ w świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych, osiągnięciach sportowych, artystycznych i literackich co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

7. Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) o osiągnięciach i postępach:

a/ oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych),

b/ uczeń jest informowany o ocenie w momencie jej wystawienia,

c/ rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o postępach lub trudnościach ucznia w nauce,

d/ na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel dokonuje wpisu ocen w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym,

e/ na prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić,

f/ sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego; uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą otrzymać prace do wglądu na zasadach określonych przez nauczyciela,

g/ na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów o grożących ocenach niedostatecznych i odnotowaniu tych zagrożeń w dzienniku,

h/ na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach niedostatecznych na zebraniach,

i/ w przypadku nieobecności rodziców (opiekunów prawnych) uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi na zebraniu informacyjnym wychowawca ma obowiązek wysłać list z informacją o zagrożeniu a fakt wysłania listu odnotowuje w dzienniku,

j/ indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami (opiekunami prawnymi) odbywają się w godzinach konsultacji określonych dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

k/ po zakończeniu pierwszego semestru dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia na wyznaczonych zebraniach informacyjnych,

l/ rodzice (opiekunowie prawni) uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub gratulacyjny

 

§ 62. 1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Koniec I semestru ustala Rada Pedagogiczna na konferencji rozpoczynającej nowy rok szkolny. Klasyfikację śródroczną i roczną przeprowadza się w następujących terminach:

a/ klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru;

b/ klasyfikowanie roczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym;

3. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć i ustaleniu oceny z zachowania według skali określonej w WSO.

4. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali określonej WSO.

 

§ 63. 1. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z  zachowania na zebraniu wychowawcy klasy z rodzicami (prawnymi opiekunami) na jeden miesiąc przed klasyfikacją.

2. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele  prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę zachowania wychowawca klasy zgodnie z § 58 ust. 3.

3.  Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący  poszczególne zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

4. Oceny klasyfikacyjne nauczyciele i wychowawcy przedstawiają na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która następnie zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

5. Oceny klasyfikacyjne i ocena z zachowania wystawione zgodnie z WSO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

6.  Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:

a/ w przypadku organizowania zajęć praktycznych lub praktyk zawodowych u pracodawcy -kierownik szkolenia praktycznego,

b/ w pozostałych przypadkach, nauczyciel prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.

7.   Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustala się w stopniach wg skali określonej w WSO.

8.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie muszą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 

§ 64. 1. Aby uzyskać klasyfikację roczną uczeń musi zostać sklasyfikowany za I i II semestr. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną zostaje zobowiązany do poprawienia tej oceny na warunkach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

3. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną .

4. Uczeń jest klasyfikowany jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

5. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć WF. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w zajęciach WF wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony.

 

§ 65. 1. Uczeń nie jest klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nieobecność ucznia na zajęciach przekracza połowę tj. 50% czasu odbytych zajęć z tego przedmiotu.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Rada Pedagogiczna w stosunku do ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych, jeżeli wynikają one z lekceważącego stosunku do nauki i obowiązków szkolnych, może podjąć uchwałę o nie wyrażeniu zgody na egzamin klasyfikacyjny i wystawieniu oceny niedostatecznej śródrocznej lub rocznej.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a/ realizujący indywidualny tok lub program nauki,

b/ spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

c/ ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego,

d/ zmieniający typ szkoły lub profil klasy (w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania),

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału realizowanego zgodnie z programem w danym okresie nauczania. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie to może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Skład komisji jest ustalany przez Dyrektora Szkoły zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

8. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z powodu usprawiedliwionej nieobecności, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej poza szkołą, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania. (w okresie ferii zimowych lub wakacji letnich)

9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem technologii informacyjnej, zajęć praktycznych i wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma formę zajęć praktycznych.

10. Pytania egzaminacyjne (ćwiczenia praktyczne) układa nauczyciel egzaminator a zatwierdza dyrektor szkoły.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

 

§ 66. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym do dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły na podstawie posiadanej dokumentacji stwierdza w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, czy roczna ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżenia powołuje komisję i wyznacza termin zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

3.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżenia  wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

6. W przypadku oddalenia zastrzeżenia przez dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania w terminie 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 67. 1.Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego, jego termin oraz skład komisji   określa rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.

3.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 68. 1. Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 57 ust. 4 i § 67 ust. 4

2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 58 ust. 4.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii lub etyki, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Absolwent, który kończy szkołę i uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii lub etyki, wyszczególnionych na świadectwie ukończenia szkoły, średnią ocen najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego typu z wyróżnieniem.

 

§ 69. Sposób, zasady i warunki uzyskania świadectw maturalnego regulują przepisy zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych.

 

§ 70. Sposób, zasady i warunki uzyskania kwalifikacji potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie regulują przepisy zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych

 

§ 71. Akceptacji i zatwierdzenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonuje Rada Pedagogiczna poprzez głosowanie.

 

§ 72. 1. Ocena realizacji  Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, będzie dokonywana raz w roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przez zespół powołany przez Dyrektora Szkoły.

2. Zadaniem zespołu jest dokonywanie analizy funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i przedstawianie Radzie Pedagogicznej ewentualnych zmian.

 

§ 73. Skreślony.

 

 

 

 

Rozdział VIII      Zasady rekrutacji

 

§ 74. Rekrutacja do klas pierwszych technikum odbywa się na podstawie „Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych do technikum na dany rok szkolny”, który jest opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie:

1/ Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z póź. zm.)

2/ Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)

 

§ 75. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną , wyznacza przewodniczącego i określa zadania komisji.

 

§ 76. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 kurator oświaty, na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7), ustala sposób przeliczenia na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminów gimnazjalnych, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata.

 

§ 77. Skreślony

 

§ 78. Skreślony

 

§ 79. Skreślony

 

§ 80. Skreślony

 

§ 81. Skreślony

 

Rozdział IX         Postanowienia końcowe

 

§ 82. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.  Szkoła używa stempla o następującej treści:

 

Zespół Szkół

Gastronomiczno – Usługowych

im. Marii Dąbrowskiej

Technikum Gastronomiczne

w Chorzowie

ul. Katowicka 64

 

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez jednostkę pedagogiczną wchodzącą w skład zespołu, podaje się nazwę jednostki pedagogicznej.

 

§ 83. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

Wersja jednolita uwzględniająca zmiany przyjęte Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 25 lutego 2015r. Obowiązuje od dnia 26 lutego 2015r.