Statut Technikum

Statut Technikum Gastronomicznego w Chorzowie

Statut Technikum Gastronomicznego

 

w Chorzowie

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej y dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012r. poz. 184 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

 

Rozdział 1

Informacje o Szkole

§ 1

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o szkole należy przez to rozumieć Technikum Gastronomiczne .
 2. Technikum Gastronomiczne jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną i wchodzi w skład Zespołu Szkół Gastronomiczno – Usługowych.
 3. Pełna nazwa szkoły brzmi: Technikum Gastronomiczne.
 4. Szkoła kształci w następujących zawodach:

a) technik hotelarstwa,

b) technik żywienia i usług gastronomicznych,

c) technik handlowiec,

d) kelner,

 1. Organem prowadzącym jest Miasto Chorzów
 2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
 3. Szkoła jest jednostką budżetową, której zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§ 2

 1. W zakresie kształcenia:

1)      umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia Szkoły,

2)      umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego,

3)      umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie,

4)      realizuje szkolne zestawy programów nauczania,

5)      organizuje i prowadzi zajęcia nadobowiązkowe – koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne,

6)      umożliwia rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i czynnie wspiera ich udział we wszelkiego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych,

7)      stwarza uczniom wybitnie zdolnym możliwości realizowania indywidualnego programu lub toku nauki; odpowiedniego zezwolenia udziela Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej,

 1. W zakresie wychowania:

1)     dba o rozwój osobisty ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,

2)     wyrabia wśród uczniów poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę i czystość na terenie Szkoły,

3)     sprzyja zachowaniom proekologicznym,

4)     kształtuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

5)     dba o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, bada przyczyny absencji, egzekwuje realizację obowiązku nauki,

6)     dba o regularne uczęszczanie słuchaczy na zajęcia edukacyjne,

7)     uczy poszukiwania, odkrywania i dążenia na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia życiowych celów i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie

8)     uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, szacunku dla dziedzictwa kulturowego,

9)     kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i szanowania ich poglądów, umiejętności współdziałania i współtworzenia w Szkole wspólnoty nauczycieli, uczniów i słuchaczy; szczegółowe działania w zakresie wychowania określa Szkolny Program Wychowawczy; działania profilaktyczne Szkoły służące zapobieganiu zachowaniom destrukcyjnym, a także działania interwencyjne w sytuacji pojawienia się zagrożeń określa Szkolny Program Profilaktyki.

10) Szkoła ma obowiązek instalowania i uaktualniania oprogramowania w komputerach będących do dyspozycji szkoły, zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

 1. W zakresie pomocy i opieki:

1)      Szkoła zapewnia pełną opiekę podczas wszystkich organizowanych zajęć obowiązkowych, dodatkowych nadobowiązkowych, imprez szkolnych i przerw między zajęciami oraz wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami (złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia Dyrektorowi),

2)      uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki, zgodnie z przepisami normującymi funkcjonowanie służby zdrowia w szkołach,

3)      Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

4)      zapewnia pomoc ciężarnym uczennicom, którym umożliwia ukończenie szkoły,

5)      zapewnia uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej,

6)      diagnozuje problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym,

7)      udziela pomocy ofiarom przemocy oraz oddziałuje na sprawców przemocy,

8)      kształtuje wrażliwość i odpowiedzialność wśród wszystkich podmiotów Szkoły w odniesieniu do wszystkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej,

9)      prowadzi działalność profilaktyczną wśród grupy uczniów, która w relacjach rówieśniczych nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom,

10)  Szkoła zapewnia pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

11)  zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej określa regulamin na podstawie odrębnych przepisów,

12)  Szkoła zapewnia pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez prowadzenie z nimi systematycznej pracy przez cały rok oraz zapoznanie ich z technikami skutecznego uczenia się,

13)  Szkoła umożliwia uczniom i absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu przez organizację spotkań z doradcą zawodowym, pracownikami biura pracy, zakładów pracy, firm marketingowych.

 

Rozdział 3

Organy Szkoły

§ 3

Organami Szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

4)      Samorząd Uczniowski.

 

Dyrektor Szkoły

§ 4

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły. Powierzenia stanowiska dokonuje organ prowadzący Szkołę.
 2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą o systemie oświaty, a w szczególności:

1)      kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów/słuchaczy oraz harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

5)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej, które są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

6)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły,

7)      sporządza projekty planu finansowego, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

8)      opracowuje arkusz organizacyjny,

9)      decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

10)  dokonuje oceny pracy i dorobku zawodowego nauczycieli,

11)  egzekwuje przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

12)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

13)  występuje z wnioskiem (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

14)  współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników Szkoły,

15)  rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły,

16)  może w porozumieniu z organem prowadzącym zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia,

17)  podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,

18)  podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska wychowawcy,

19)  zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

20)  wyraża zgodę na podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,

21)  dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.

 1. Dyrektor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje również w sprawach:

1)      przyjmowania uczniów do Szkoły w ciągu roku szkolnego oraz zmiany przez nich klasy,

2)      skreślenia słuchacza z listy słuchaczy na warunkach określonych niniejszym statutem; skreślenia Dyrektor dokonuje w drodze decyzji, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
 3. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

Rada Pedagogiczna

§ 5

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 5. Kompetencje stanowiące i opiniodawcze Rady Pedagogicznej wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego Szkoły,

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7.  Dyrektor Szkoły inicjuje, przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej.

8.  Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczne lub na wniosek co najmniej 1/3 jej członków.

9.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków plus jeden.

10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są tajne.

 

Rada Rodziców

§ 6

 1. W Szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady jej wyboru określa Ustawa o systemie oświaty.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą:

1)      po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,

2)      w wyborach, o których mowa wyżej, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,

3)      wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły i określa w szczególności:

1)      wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

2)      szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli tych rad do Rady Rodziców Szkoły.

 1. Rada Rodziców w realizacji zadań Szkoły jest samorządnym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim,  władzami oświatowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
 2. Rada Rodziców wspiera działalność statutową Szkoły oraz może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania środków oraz sposób ich rozliczania określa regulamin.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki do 30 września każdego roku szkolnego. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, programy te ustala Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły,

4)      opiniowanie działalności na terenie Szkoły stowarzyszeń i innych organizacji.

 

Samorząd Uczniowski

§ 7

 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „samorządem”.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
 5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

1)      oceniania, klasyfikowania i promowania,

2)      prawa do znajomości programu nauczania,

3)      prawa do organizacji życia szkolnego,

4)      redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.
 2. Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem.

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 8

1.  W Szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

            1) wicedyrektorów,

2) kierownika warsztatu szkolnego,

3) zastępcę kierownika warsztatu szkolnego,

4) kierownika szkolenia praktycznego,

5) głównego księgowego,

6) sekretarza szkoły,

2. Do zadań wicedyrektorów należy:

1) opracowanie podziału godzin na dany rok szkolny,

2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

3) hospitowanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych,

4) przeprowadzenie naboru do szkoły,

5) kontrola w zakresie: dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, dyscypliny pracy nauczycieli, realizacji programów nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,

6) wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w planie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki,

7) zastępowanie Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności,

8) wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności,

9) wykonywanie innych prac na zlecenie Dyrektora Szkoły

3. Do zadań kierownika warsztatu szkolnego i zastępcy kierownika warsztatu szkolnego należy:

1) organizowanie zajęć praktycznych dla uczniów na terenie warsztatu szkolnego,

2) opracowanie harmonogramu przejścia uczniów przez właściwe działy szkolenia oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla szkolenia w warsztacie,

3) stała kontrola technologiczna procesów produkcji ze szczególnym przystosowaniem jej do celów dydaktycznych,

4) nadzór nad wykonywaniem funkcji gospodarczo – administracyjnych i finansowych związanych z działalnością warsztatu,

5) przestrzeganie przepisów dotyczących „HACCAP” oraz kontrola przestrzegania przepisów bhp przez uczniów,

6) kontrola właściwego stanu urządzeń technicznych oraz zlecanie ich konserwacji,

7) przeprowadzanie hospitacji zajęć praktycznych,

8) wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności,

9) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły,

4. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:

1) organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły,

2) zawieranie umów pomiędzy zakładami pracy a szkołą dotyczącą zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

3)kontrola właściwej realizacji programów nauczania w zakładach pracy,

4) kontrola obecności uczniów na praktykach w zakładach pracy,

5) kontrola terminowego dostarczania ocen z praktyk przed zakończeniem I semestru i przed końcem roku szkolnego,

6) wywiązywanie się z przydziału zadań zawartych w przydziale czynności,

7) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły,

 

5. Główny księgowy odpowiada za prawidłową realizację ustawy o rachunkowości.

6. Do zadań sekretarza szkoły należą:

1) kierowanie i nadzór nad pracą sekretariatu szkoły,

2) kierowanie i nadzór nad pracą pracowników obsługi,

3) wywiązywania się z przydziału zadań określonych w przydziale czynności,

4) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,

 

§ 9

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły oraz zadań rekrutacyjnych. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

3. W arkuszu organizacyjnym szkoły ujmuje się wszystkie dane wynikające z obowiązujących przepisów oraz wytyczne władz nadrzędnych z uwzględnieniem specyfiki działalności szkoły.

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych w planie nauczania zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania. Przewiduje się podział na grupy w specjalistycznych przedmiotach zawodowych, wychowania fizycznego, informatyki oraz języków obcych.

5. W zależności od posiadanych środków finansowych, szkoła organizuje poza systemem klasowo – lekcyjnym zajęcia nadobowiazkowe – koła zainteresowań.

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a godzina lekcyjna zajęć praktycznych 55 minut.

8. Zajęcia fakultatywne oraz specjalistyczne wycieczki z przedmiotów zawodowych będą organizowane poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między klasowych w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

9. W szkole są utworzone warsztaty szkolne.

10. Miesięczne praktyki zawodowe i praktyczna nauka zawodu jest realizowana w oparciu o postanowienia wynikające z umów zawartych pomiędzy szkołą a zakładami pracy, w ramach podpisanych umów z organizacjami finansującymi wyjazdy młodzieży na staże i praktyki zagraniczne w ramach programów europejskich lub w warsztacie szkolnym.

11. Szkołą może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

13. Szkoła zabezpiecza możliwość korzystania przez uczniów z posiłków w ramach stołówki warsztatowej oraz udostępnia korzystanie z potrwa jednodaniowych, zakąsek i napojów w ramach sklepiku szkolnego.

14. W ramach realizacji celów statutowych dotyczących bazy materialno – technicznej szkoła posiada wszystkie niezbędne pomieszczenia i pracownie oraz sklepik szkolny, gabinet pielęgniarki, pomieszczenia samorządu szkolnego, archiwum i szatnię.

15. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki nad uczniem w szkole, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników szkoły oraz osobom przybywającym do szkoły wprowadza się na terenie szkoły monitoring wizyjny.

 

 

Rozdział 4

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 10

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
 4. Dyrektor Szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku. Zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy.
 5. Nieprzestrzeganie dyscypliny i obowiązków pracy określają odrębne przepisy.
 6. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej.
 7. Nauczyciel prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 8. W sytuacji nieodpowiedniego i agresywnego zachowania ucznia, w szczególności agresji słownej, wszczynania kłótni i bójek na terenie Szkoły, nauczyciel obowiązany jest do:

1)      słownego upomnienia ucznia/słuchacza,

2)      poinformowania Dyrektora lub Wicedyrektora o zaistniałej sytuacji,

 1. Zakres działań nauczyciela:

1)     realizuje program kształcenia, wychowania i opieki na powierzonych mu zajęciach edukacyjnych, w klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele Szkoły ustalone w programach i planie pracy Szkoły,

2)     doskonali umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy merytorycznej, wnioskuje o wzbogacenie klasopracowni lub jej modernizację do przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub Dyrektora Szkoły,

3)     wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,

4)     udziela pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5)     bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,

6)     umiejętnie i systematycznie współpracuje z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas, informuje rodziców lub opiekunów uczniów oraz wychowawcę klasy i Dyrektora Szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,

7)     bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w Szkole i przez instytucje wspomagające Szkołę,

8)     prowadzi ustaloną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-
-wychowawczej lub wychowawczo-opiekuńczej,

9)     jest zobowiązany do uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej, zachowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste ucznia, jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

10) przekazuje rodzicom lub opiekunom prawnym informacje na temat obowiązujących kryteriów oceniania,

11) dba o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów na terenie Szkoły:

a)      pełni dyżury na terenie Szkoły zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów nauczycielskich,

b)      sprawdza na początku zajęć obecności uczniów i odnotowuje ich nieobecności,

c)      nie opuszcza miejsca pracy (wyjście w trakcie zajęć), chyba że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny pracownik Szkoły,

d)     nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,

e)      może zwolnić ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego innych zajęć w Szkole (u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece tylko po uprzednim uzgodnieniu tego z nauczycielem lub nauczycielem bibliotekarzem,

f)       informuje na bieżąco policję o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży;

12) jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

13) sprawuje opiekę merytoryczną nad uczniami biorącymi udział w olimpiadach, konkursach, zawodach, turniejach,

14) inicjuje pozaprogramowe przedsięwzięcia edukacyjne,

15) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

16) realizuje sumiennie czynności dodatkowe powierzone na dany rok szkolny przez Dyrektora Szkoły,

17) kształci i wychowuje uczniów w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

18) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

19) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42 KN),

 1. Zakres uprawnień nauczyciela:

1)      wnioskuje do Dyrektora Szkoły o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania, decyduje i informuje o wyborze zestawu podręczników, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,

2)      jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu,

3)      decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,

4)      ma prawo współdecydować o ocenie zachowania swoich uczniów,

5)      ma prawo wnioskować o przyznanie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,

 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie Szkoły i poza oraz podczas zajęć w terenie,

2)      poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach w stosunku do realizowanego programu i warunków, w jakich działa,

3)      stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz powierzonych środków dydaktycznych.

 

§ 11

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe:

1)     pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu,

2)      zespół pracuje w oparciu o roczny plan pracy ustalony na pierwszym spotkaniu w danym roku,

3)     częstotliwość zebrań zespołu zależy od przyjętych zadań i istniejących potrzeb,

4)      zebrania zespołu są protokołowane.

 1. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.

2)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

3)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5)      wspólne opiniowanie przygotowywanych w Szkole programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

Zadania i obowiązki wychowawcy

§ 12

 1. Nauczyciel wychowawca programuje i organizuje proces wychowania, a w szczególności:

1)      tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowuje do życia w zespole klasowym, rodzinie i społeczeństwie,

2)      podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów,

3)      rozwiązuje konflikty w zespole, a także między uczniami a społecznością Szkoły,

4)      inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów,

5)      ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą, wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego, w szczególności uwypukla problematykę bezpiecznego pobytu uczniów na terenie Szkoły,

6)      zapoznaje uczniów i rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz innymi przepisami dotyczącymi uczniów,

7)      udziela rodzicom i prawnym opiekunom oraz uczniom rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce, informuje uczniów, rodziców i prawnych opiekunów o skutkach nagannej oceny zachowania i przyczynach trudności w nauce,

8)      informuje rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w swojej klasie i w Szkole,

9)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem szkolnym, uzgadniając z nimi działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

10)  prowadzi wymaganą dokumentację,

 1. Szczegółowe zadania wychowawcy dotyczące sfer rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, zdrowotnego, społecznego, uczestnictwa w kulturze oraz wychowania patriotycznego zawarte są w Szkolnym Programie Wychowawczym i Szkolnym Programie Profilaktyki.
 2. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony:

1)      Dyrektora Szkoły,

2)      poradni psychologiczno-pedagogicznej,

3)      pedagogów, nauczycieli, doradców,

4)      doświadczonych kolegów – nauczycieli wychowawców.

 

Pomoc materialna

§ 13

 1. Indywidualne formy opieki nad uczniem polegają w szczególności na:

1)      udzielaniu doraźnej lub stałej pomocy materialnej,

2)      występowaniu, w razie potrzeby, do organu prowadzącego Szkołę o udzielenie pomocy finansowej w zakresie przekraczającym możliwości Szkoły,

3)      zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego.

 1. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, przyznaje się na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.

 

             Pedagog szkolny

§ 14

 1. W celu udzielania uczniom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej w Szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego.
 2. Pedagog szkolny w zakresie swych obowiązków podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1)      oprowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży; minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

2)      wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Biblioteka szkolna

§ 15

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną szkolną pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
 2. Biblioteka prowadzi dokumentację pracy:

1)      roczny plan pracy,

2)      dziennik zajęć.

 1. Użytkownikami biblioteki są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna i inni pracownicy Szkoły.
 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu i są ustalane w zależności od czasu pracy Szkoły.
 3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)     gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)     umożliwienie korzystania ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

4)     rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów/słuchaczy oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

5)     organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

6)     prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

 1. Organizację i funkcjonowanie biblioteki określa odrębny regulamin.

 

Rozdział 5

Uczniowie Szkoły

§ 16

1. Uczeń ma prawo do:

1) uzyskania wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania oraz metod nauczania,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5) umotywowanej oceny postępów w nauce,

6) korzystania z pomocy nauczyciela w przypadku trudności w nauce,

7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

8) korzystania pod opieką nauczyciela z pracowni szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,

9) jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce:

a)zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu,

b)oceny poziomu wiedzy i umiejętności powinny być dokonywane systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność,

c)uczeń ma prawo odwołania się od wystawionej oceny z przedmiotu lub zachowania na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

10)  wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole,

11)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach kół i organizacji działających na terenie Szkoły,

12)  swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych,

13)  reprezentowania Szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych i innych,

14)  przystępowania do egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 

§ 17

1. Uczeń ma obowiązek:

1)      przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,

2)      uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

3)      przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia, w formie:

a)      zaświadczenia lekarskiego,

b)   oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

4)      właściwego zwracania się do nauczycieli, pracowników Szkoły oraz koleżanek i kolegów,

5)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,

6)      dbania o kulturę słowa, kulturę bycia w miejscach publicznych, o higienę osobistą, estetykę ubioru (schludny wygląd) i fryzury,

7)      ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia:

a) strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie o klasycznej linii i biała bluzka,

b) strój galowy dla chłopców to garnitur lub ciemne spodnie o klasycznej linii i ciemna marynarka lub ciemny sweter oraz biała lub niebieska koszula i krawat,

c) ubiór codzienny dla dziewcząt i chłopców powinien mieć charakter oficjalny w stylu klasycznym lub sportowym, dopuszczalne są kolory w stonowanych odcieniach,

d) odzież nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi oraz nadruków o charakterze obraźliwym, promującym lub wywołującym agresję,

e) uczniom (zarówno dziewczętom jak i chłopcom) zabrania się noszenia stroju plażowego tj. szortów, bluzek lub bluzeczek na ramiączkach lub tym podobnych,

f) stój dziewcząt i chłopców powinien być skromny i niewyzywający,

g) dopuszcza się noszenie dyskretnej biżuterii bez oznak subkulturowych czy agresywnych akcentów,

h) fryzura ucznia powinna być schludna i naturalna, długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały podczas lekcji, dopuszczalny jest dyskretny makijaż, paznokcie powinny być czyste i krótko obcięte,

i) na zajęciach z zajęć praktycznych, praktycznej nauki zawodu, zajęciach realizowanych w pracowniach technologicznych, pracowni obsługi konsumenta technologii i wychowania fizycznego obowiązuje strój zgodny z regulaminem dotyczącym w/wym. zajęć,

j) każdy uczeń ma obowiązek noszenia w trakcie zajęć szkolnych identyfikatora,

k) jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, nauczyciele i dyrektor szkoły mają prawo i obowiązek zwrócenia uwagi a uczeń ma obowiązek zastosować się do zaleceń, nierespektowanie uwag dotyczących stroju i wyglądu ucznia powoduje zastosowanie postanowień regulaminowych zawartych w statucie szkoły,

8)      dbania o własne zdrowie i życie, nieulegania nałogom; ucznia obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu na terenie Szkoły oraz na zajęciach organizowanych przez Szkołę,

9)      reagowania na niepożądane zachowania innych, na przejawy wandalizmu i demoralizacji,

10)  udzielania pomocy kolegom słabszym w nauce,

11)  wyróżniania się w akcjach na rzecz klasy, Szkoły i środowiska,

12)  dbania o dobre imię Szkoły i kultywowania jej tradycji,

13)  współpracowania z Samorządem Uczniowskim,

14)  podporządkowania się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

15)  nieopuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć edukacyjnych,

16)  przedłożenia pisemnej prośby rodziców lub opiekunów prawnych nauczycielom poszczególnych zajęć w przypadku uzasadnionej konieczności zwolnienia z pojedynczych zajęć; nauczyciel wyraża zgodę (akceptację) podpisem,

17)  przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły:

a)         podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone i schowane),

b)        nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu (dyktafonu) jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej,

c)         naruszenie przez ucznia ww. zasad powoduje zabranie telefonu lub innego sprzętu do „depozytu” – aparat odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

17)  uczeń nie powinien nosić do Szkoły większych kwot pieniędzy, cennych przedmiotów; w przypadku naruszenia tej zasady i zaistnienia w Szkole kradzieży uczeń ponosi wyłączną odpowiedzialność za stratę,

18)    przekazywania rodzicom pisemnych informacji ze Szkoły i powiadomienia zwrotnie wychowawcy o zapoznaniu rodziców z informacją.

 

Nagrody i kary

§ 18

 1. Z wnioskiem o nagrodzenie, jak i o ukaranie ucznia mogą wystąpić:

1)      dyrektor Szkoły,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      wychowawcy klas,

4)      pozostali nauczyciele,

5)      Samorząd Uczniowski,

6)      pozostali pracownicy Szkoły.

 1. Za szczególne osiągnięcia w nauce, za wzorową frekwencję, wzorowe pełnienie funkcji, reprezentowanie Szkoły w zawodach, turniejach, konkursach i olimpiadach uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1)      świadectwo z wyróżnieniem,

2)      dyplom uznania,

3)      pochwałę wychowawcy klasy,

4)      pochwałę Dyrektora wobec wszystkich uczniów,

5)      list pochwalny dla ucznia i list gratulacyjny dla rodziców,

6)      nagrodę rzeczową,

 1. Szczególne osiągnięcia ucznia wpisuje się do arkusza ocen i na świadectwo szkolne.
 2. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, niewypełnianie obowiązków ucznia, nieprzestrzeganie zasad BHP, naruszanie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską uczeń może być ukarany:

1)      naganą pisemną wychowawcy klasy,

2)      naganą pisemną Dyrektora Szkoły,

3)      zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

4)      zakazem udziału w imprezach i wycieczkach,

5)      skreśleniem z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej.

 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1)      za picie alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym oraz zażywanie narkotyków lub dopalaczy na terenie Szkoły i zajęciach organizowanych przez Szkołę,

2)      za wymuszenia, przejawy przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych,

3)      za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków i środków odurzających na terenie Szkoły,

4)      za fałszowanie podpisów i dokumentów,

5)      umyślne dewastowanie mienia Szkoły,

6)      propagowanie i szerzenie idei i poglądów rasistowskich, faszystowskich i komunistycznych,

 1. O zastosowaniu kary, o której mowa w ust. 3, Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie rodziców/prawnych opiekunów ucznia w terminie 14 dni od dnia postawienia wniosku na zebraniu Rady Pedagogicznej.
 2. Kary, o których mowa w ust. 4, może być zastosowana dopiero po wysłuchaniu ucznia.
 3. Wykonanie kary może zostać zawieszone, jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub Uczniowskiego.
 4. Uczeń jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, zawierającego warunki kontynuowania nauki w czasie trwania wstrzymania kary.
 5. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub o zastosowaniu wobec niego kary.
 6. Od każdej kary określonej w ust. 4 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie siedmiu dni od dnia skutecznego zawiadomienia o ukaraniu.
 7. Od decyzji Dyrektora Szkoły o skreśleniu z listy uczniów, ukarany lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać się do Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział 6

Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

(Wewnątrzszkolny System Oceniania)

 

Założenia wstępne

§ 19

 1. Szkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
 3. Organizacja roku szkolnego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Usługowych w Chorzowie obejmuje dwa semestry.

1) semestr I dla klas programowo najwyższych technikum, rozpoczyna się w pierwszy powszechny dzień września, a kończy w piątek po 15 tygodniach od rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

2) semestr II dla klas programowo najwyższych rozpoczyna się w następnym powszechnym dniu po zakończeniu I semestru a kończy w ostatni piątek miesiąca kwietnia,

3) semestr I dla pozostałych klas technikum, rozpoczyna się w pierwszy powszechny dzień września, a kończy w piątek po 18 tygodniach zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

4) semestr II dla pozostałych klas technikum, rozpoczyna się w pierwszym powszechnym dniu po zakończeniu I semestru, a kończy w ostatni piątek czerwca,

4. Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)      zachowanie ucznia.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli   poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.


§ 20

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania według ustalonej skali,

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego obejmuje:

1) wiadomości i umiejętności przedmiotowe wynikające z przyjętego zestawu programów nauczania,

2) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania procesu uczenia się,

3) umiejętności komunikacyjne:

4) komunikowanie się z innymi ludźmi,

5) poszukiwanie, analizowanie i przetwarzanie informacji,

6) prezentowanie własnych opinii i poglądów,

7) posługiwanie się technologią informacyjną;

8) umiejętności rozwiązywania problemów,

9) umiejętność pracy zespołowej,

10) umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

 

Sposoby informowania rodziców

§ 21

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 30 września, informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, zawartych w jednolitym dla każdego przedmiotu przedmiotowym systemie oceniania, stanowiącym integralną część wewnątrzszkolnego systemu oceniania i będącego w zgodzie z jego zapisami,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

4) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) z treścią WSO; fakt przekazanej informacji zapoznania się z dokumentacją szkolną potwierdza się podpisem każdego z rodziców obecnych na spotkaniu z wychowawcą danej klasy.

 1. Wychowawca informuje o zagrożeniu oceną niedostateczną rodziców (opiekunów prawnych) na miesiąc przed klasyfikacją.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami lub prawnymi opiekunami,

1) kontakty bezpośrednie:

a)      zebranie ogólnoszkolne,

b)      zebranie klasowe,

c)      indywidualna rozmowa

2) kontakty pośrednie:

a)      rozmowa telefoniczna,

b)     korespondencja listowna, e-mailowa ,

c)      informacje przekazywane za pomocą e-dziennika,

5. Ustala się następujące zasady przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce:

1) Zebrania wychowawcy klasy z rodzicami (prawnymi opiekunami), w trakcie których   przekazuje się informacje o postępach i trudnościach w nauce, ustala się w następujących terminach:

a) w miesiącu wrześniu;

b) na 1 miesiąc przed klasyfikacją śródroczną,

c) po klasyfikacji śródrocznej , nie później niż 1 tydzień po klasyfikacji,

d) na 1 miesiąc przed klasyfikacją roczną,

2) w miarę potrzeb, na wniosek wychowawcy klasy, rodziców uczniów po wyrażeniu zgody dyrektora szkoły lub na wniosek dyrektora szkoły,

3) w trakcie indywidualnych spotkań z wychowawcą klasy rodziców (prawnych opiekunów) w terminach podanych przez wychowawcę klasy na zebraniu we wrześniu każdego roku szkolnego,

 

Zasady oceniania

§ 22

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów):

1) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w szkole.

2) ocenianiu podlegają:

a)      wypowiedzi i odpowiedzi ustne,

b)      prace pisemne, w tym sprawdziany,

c)      zadania domowe,

d)     pozostałe formy aktywności ucznia podczas zajęć, na których realizowane są treści programowe;

3)/ sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne w terminie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty sprawdzianu nauczyciel omawia podczas lekcji, w uzasadnionych przypadkach termin ten może być dłuższy.

4) pisemne prace kontrolne uczniów przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego,

5) oceny wystawione przez nauczyciela powinny być skomentowane tak, aby uczeń uzyskał informację, w jaki sposób może podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne,

6) komentarz nauczyciela powinien być sformułowany w sposób życzliwy dla ucznia, powinien uwzględniać jego wysiłek, a także pozytywne elementy jego wiedzy.

 

Procedury oceniania

§ 23

 1. Uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian w ciągu dnia i najwyżej trzy w ciągu tygodnia. Powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli nauczyciel przekłada termin sprawdzianu pisemnego na prośbę uczniów.
 2. Termin sprawdzianu oraz jego zakres powinien być znany uczniom na tydzień przed jego przeprowadzeniem i odnotowany w dzienniku elektronicznym.
 3. Inne kontrolne prace pisemne, tzw. kartkówki, obejmujące materiał dwóch lub trzech lekcji, trwające do 20 min mogą być przeprowadzane bez zapowiedzi.
 4. Ustne sprawdzenie wiedzy i umiejętności obejmuje maksymalnie trzy ostatnie lekcje i może odbywać się bez zapowiedzi. Materiał powtórzeniowy z szerszego zakresu z tygodniowym terminem zapowiedzi.
 5. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu lub zadania klasowego uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.
 6. Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub zadaniu klasowym z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo przystąpić do niego w późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem terminie. W przypadku, gdy uczeń, który w wyznaczonym terminie nie przystąpił do sprawdzianu lub zadania klasowego otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Poprawione i ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać do wglądu.
 8. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie niekorzystnej dla ucznia cząstkowej oceny w trybie ustalonym z uczniem.
 9. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50 proc. zajęć z danego przedmiotu, może to stanowić podstawę do nieklasyfikowania ucznia.
 10. Na cztery tygodnie przed klasyfikacją nauczyciele są zobowiązani do wystawienia przewidywanych ocen niedostatecznych.
 11. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych (wyższych niż niedostateczne).
 12. Oceny klasyfikacyjne nauczyciel jest zobowiązany wystawić na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 13. W dwóch tygodniach poprzedzających klasyfikacyjną radę pedagogiczną nauczyciel ma prawo dokonać zmiany przewidywanej oceny (weryfikacja wiedzy dotyczyć powinna całego materiału). Dotyczy to ocen zarówno pozytywnych, jak i niedostatecznych, o których rodzice byli powiadomieni na miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.
 14. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z tym że roczna klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.                             

 

§ 24

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
  -pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§ 25

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność, ale również udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz w zawodach szkolnych.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń  na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie wydanej przez lekarza opinii o graniczonych możliwościach wykonywania  przez niego tych ćwiczeń na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki na podstawie wydanej przez lekarza opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach , na czas określony w tej opinii.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki , na czas uniemożliwiający ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

§ 26

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności

§ 27

1.  Przyjmuje się następujący tryb usprawiedliwiania nieobecności:

1) usprawiedliwienie przez rodziców (opiekunów prawnych) nieobecności ucznia musi nastąpić w ciągu 7 dni od chwili powrotu ucznia na zajęcia,

2) nieobecności ucznia do 3 dni usprawiedliwia na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego – wychowawca klasy,

3) nieobecności powyżej 3 dni usprawiedliwia dyrektor szkoły, na prośbę rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, natomiast na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego – wychowawca klasy.

4) zwolnienia z pojedynczych zajęć mogą odbywać się tylko za zgodą (pisemną lub ustną) rodziców (opiekunów prawnych) lub w przypadkach losowych za zgodą wychowawcy a w przypadku jego nieobecności dyrekcji szkoły – zwolnienie takie odnotowywane jest jako nieobecność usprawiedliwiona.

 

Skala ocen

§ 28

 1. Oceny bieżące, półroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny – 1.

Nauczyciele mogą wzmacniać lub osłabiać oceny cząstkowe oraz ocenę śródroczną poprzez stawianie „+” i „–„. Taki zapis graficzny jest tylko informacją motywującą dla ucznia. Nie stosuje się tej zasady w ocenianiu rocznym. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Ustala się następującą skalę oceniania pisemnych prac punktowych (punkty/procenty – ocena):

1) 99% – 100% – celujący,

2) 90% – 98% – bardzo dobry,

3) 75% – 89% – dobry,

4) 50% – 74% – dostateczny,

5) 40% – 49% – dopuszczający,

6) 0% –39 % – niedostateczny.

Prace typu maturalnego i przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oceniane są wg obowiązujących kryteriów dotyczących w/wym. egzaminów.

 1. Oceny roczne należy zapisywać w dzienniku i w arkuszu ocen w pełnym brzmieniu.
 2. Na użytek e-dziennika ustala się ogóle kategorie ocen:

1)      zadania klasowe,

2)      sprawdziany,

3)      odpowiedzi ustne,

4)      kartkówki,

5)      aktywność,

6)      prace domowe,

 

5. W ocenianiu śródrocznym i rocznym bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia, przypisując im różną „wagę” uzależnioną od wartości oceny

 

Rodzaj

wagi

Aktywność ucznia

Sposób zapisu

w dzienniku

Waga 3

1. Udział w konkursie na etapie rejonowym i wyżej

2. Sprawdziany i testy

3. Zadania klasowe

4. Projekty realizowane na przedmiotach zawodowych

Oceny zapisane

w dzienniku

kolorem czerwonym

Waga 2

1. Odpowiedź ustna

2. Kartkówki i inne krótkie formy wypowiedzi pisemnej

3. Prezentacje multimedialne

4. Uśrednione oceny z ćwiczeń dwa razy w semestrze

(dotyczy przedmiotów zawodowych)

5. Laureaci konkursów szkolnych zawodowych

Oceny zapisane

w dzienniku

kolorem zielonym

Waga 1

1. Praca domowa

2. Aktywność na lekcjach

3. Praca w grupach

4. Prowadzenie zeszytu

5. Respektowanie zasad bhp na lekcjach z przedmiotów

zawodowych

Oceny zapisane

w dzienniku

kolorem czarnym

 

W uzasadnionych przypadkach, zespoły przedmiotowe, mogą ustalić odrębne kategorie i ich wagi, które wynikają z specyfiki przedmiotu, jednak nie mogą one być wyższe niż waga 3.

6. WSO nie przewiduje oceny „O”.

7. Oceny semestralne i końcoworoczne wynikają z różnorodnych, a nie jednej formy sprawdzania wiadomości.

 

8. Średnie ważone ocen przekładają się na stopnie szkolne według następujących zasad:

Średnia ważona                Stopień cyfrowo                    Stopień słownie

5,61 – 6                                  6                                             celujący

4,61 – 5,60                             5                                             bardzo dobry

3,61 – 4,60                             4                                             dobry

2,61 – 3,60                             3                                             dostateczny

1,50 – 2,60                             2                                             dopuszczający

do 1,49                                   1                                             niedostateczny

9. Do oceny rocznej wlicza się średnie cząstkowych ocen ważonych z całego roku.

 

Kryteria ocen

§ 29

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

b)      proponuje rozwiązania oryginalne, w pełni obejmujące materiał programowy,

c)      nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do rzeczywistości, jego wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy,

d)     ocena celująca śródroczna i roczna stanowi 100 proc. opanowania przez ucznia treści nauczania;

      2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania,

b)      sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

      3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową,

b)      poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne przewidziane programem nauczania w danej klasie;

      4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową,

b)      wymaga pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu trudnych problemów;

     5)  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)      opanował tylko w części podstawę programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki,

b)      samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane w programie zajęć edukacyjnych;

     6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)      nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z zajęć edukacyjnych danego przedmiotu,

b)      nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zagadnienia z podstawy programowej o elementarnym stopniu trudności.

 

Kryteria oceniania zachowania

§ 30

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 3,

3) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:

1) wypełnianiu przez ucznia obowiązków ucznia,

2) jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób,

3) udziale w życiu klasy, szkoły, środowiska.

 1. Zasady ogólne:

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca powinien uwzględnić opinię:

a)      samorządu klasowego,

b)      nauczycieli,

c)      innych pracowników szkoły,

d)     organizacji i instytucji pozaszkolnych oraz przeprowadzić sondaż wśród uczniów i pisemną samoocenę ucznia w sprawie jego zachowania przed wystawieniem oceny ostatecznej;

2) ocenę zachowania wychowawca klasy ogłasza uczniom na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady,

3) uczeń, jego rodzice oraz samorząd klasowy mogą występować do wychowawcy klasy o ponowne ustalenie oceny zachowania:

a)      odwołanie takie należy złożyć na co najmniej jeden dzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej, zatwierdzającej wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

b)      wystawiona ponownie przez wychowawcę ocena jest ostateczna i nie może być uchylona ani zmieniona drogą administracyjną,

c)      w sytuacji, gdy uczeń lub jego rodzic (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny – jej ustalenie następuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

       4) za ocenę wyjściową dla uczniów przyjmuje się ocenę dobrą,

 

§ 31

1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania wg określonej skali.

    1) Zachowanie „wzorowe” otrzymuje uczeń który:

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, jest bez godzin nieusprawiedliwionych, może mieć do 2 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze;

b) osiąga maksymalnie wysokie wyniku w nauce w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,

c) dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów,

d/ zna i stosuje zasady dobrego wychowania wobec osób dorosłych i rówieśników,

e) dba o higienę i estetykę wyglądu,

f) szanuje i dba o zdrowie swoje i innych osób, nie pali papierosów, nie pije alkoholu i nie używa żadnych środków odurzających,

g) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach,

h) nie niszczy mienia szkolnego,

i ) bez negatywnych uwag dotyczących zachowania zarówno w szkole jak i poza nią;

k) oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

- bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych,

- uczestniczy w konkursach i zawodach sportowych szkolnych lub pozaszkolnych,

- bierze aktywny udział w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych,

- chętnie udziela pomocy innym        ,

    2) Zachowanie „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, może mieć maksymalnie 7 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, może mieć do 3 nieusprawiedliwionych spóźnień w semestrze,

b) nie lekceważy obowiązków szkolnych, osiąga wyniki w nauce adekwatne od swoich możliwości,

c) dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgaryzmów,

d) brak negatywnych uwag dotyczących zachowania ucznia w szkole i poza nią, nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa żadnych środków odurzających,

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i a przerwach,

f) nie niszczy mienia szkolnego,

g) oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

- przynajmniej raz w semestrze bierze udział w przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych lub jest ich uczestnikiem,

- chętnie udziela pomocy innym,

   3) Zachowanie „dobre” otrzymuje uczeń, który:

a) stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, może mieć do  15 godzin nieusprawiedliwionych i 5 nieusprawiedliwionych  spóźnień,

b) nie lekceważy obowiązków szkolnych;, c/ w wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest jedna uwaga negatywna dotycząca zachowania ucznia w szkole lub poza nią – palenie papierosów, używanie wulgaryzmów dezorganizowanie toku lekcji,

d) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i na przerwach,

e) w miarę swoich możliwości i zainteresowań stara się włączyć w organizację imprez klasowych i szkolnych,

    4) Zachowanie „poprawne” otrzymuje uczeń który:

a) stara się systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia, może mieć do   30 godzin nieusprawiedliwionych i do 7 nieusprawiedliwionych  spóźnień,

b) nie lekceważy obowiązków szkolnych,

c) ma sporadyczne uwagi negatywne dotyczące zachowania w szkole i poza nią - palenie papierosów, używanie wulgaryzmów, dezorganizowanie toku lekcji, samowolne opuszczanie budynku szkolnego podczas przerw),

d) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zajęć edukacyjnych i na przerwach,

     5) Zachowanie „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, który:

a) niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ma  powyżej 30  godzin nieusprawiedliwionych i do 10 nieusprawiedliwionych spóźnień,

b) lekceważy obowiązki szkolne,

c) ma liczne uwagi negatywne dotyczące zachowania się w szkole i poza nią - palenie papierosów, używanie wulgaryzmów, dezorganizowanie toku lekcji, samowolne wyjścia z budynku szkolnego podczas przerw, ucieczki z lekcji, okłamywanie nauczycieli,

d) nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć lekcyjnych i na przerwach,

    6/ Zachowanie „naganne” otrzymuje uczeń, który:

a) ma bardzo liczne uwagi negatywne dotyczące zachowania się w szkole i poza nią - palenie papierosów, używanie wulgaryzmów, dezorganizowanie toku lekcji, samowolne wyjścia z budynku szkolnego podczas przerw, ucieczki z lekcji, okłamywanie nauczycieli,

b) na podstawie zachowania ucznia istnieje podejrzenie spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,

c) brał udział w czynach karalnych na terenie szkoły lub poza nią – kradzieże, pobicia, wymuszenia, groźby, handel środkami odurzającymi,

d) stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną na terenie szkoły,

e) rażąco narusza zasady bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji i na przerwach,

2. W przypadku , gdy uczeń nie spełnia kryteriów oceny „nagannej” z zachowania ,jednak w sposób rażący lekceważy obowiązki szkolne , co skutkuje  bardzo dużą liczbą godzin nieobecności nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy może ustalić ocenę „naganną” z zachowania. O w/w decyzji wychowawca zobowiązany jest poinformować Radę Pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej.

3. Wychowawca zobowiązany jest do bieżącego zgłaszania pedagogowi szkolnemu ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.

Klasyfikacja

§ 32

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Klasyfikacja (śródroczna) roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu (śródrocznych) rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i (śródrocznej) rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej przez WSO.
 4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), w terminie trzech dni od wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania mogą złożyć na piśmie wniosek wraz z uzasadnieniem o ustalenie wyższej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Ocenianie bieżące

§ 33

 1. Informacje o postępach w nauce uczniów gromadzone są na bieżąco dzienniku elektronicznym.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymują systematyczną informację o osiągnięciach ucznia w formie pisemnej podczas klasowych zebrań wychowawcy z rodzicami przynajmniej dwa razy w danym półroczu roku szkolnego oraz na bieżąco za pomocą e-dziennika.
 3. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez cały okres jego nauki indywidualny arkusz ocen, którego wzór i zasady prowadzenia określają odrębne przepisy.
 4. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych. Ilość wystawionych ocen  wynosi co najmniej sumę ilości godzin w tygodniu plus dwa. Nauczyciel zobowiązany jest do rytmicznego wystawiania ocen. Połowa wymaganej minimalnej ilości ocen winna być wystawiona do polowy danego semestru.
 5. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 6. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do  dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu,
 7. Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj.: liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny,
 8. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy; stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej,
 9. Na koniec półrocza (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego),
 10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć        edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zajęcia wyrównawcze.
 11. Ocena niedostateczna oraz celująca z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wymagają uzasadnienia na posiedzeniu klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 34

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny:

1)      zgoda może dotyczyć tylko dwóch przedmiotów, z których uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;

2)      rada pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionej w ust. 3 szczególnie w następujących przypadkach:

a)      zdarzenia losowe powodujące silne przeżycia, które utrudniają koncentrację, obniżają sprawność myślenia i uczenia się,

b)      trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie;

3)      przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w ust. 3 są:

a)      lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,

b)      uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,

c)      nieskorzystanie z pomocy w nauce organizowanej w szkole, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela,

d)     niezgłaszanie się bez usprawiedliwienia pisemnego rodziców na poprawę oceny w wyznaczonych przez nauczyciela terminach albo niewykonanie prac poleconych przez nauczyciela w dwóch kolejno wyznaczonych terminach.

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

2)      spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
 2. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel uczący danego przedmiotu

3)      inny nauczyciel danego przedmiotu lub przedmiotu pokrewnego

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, wchodzących w skład komisji oraz ucznia,  dla którego przeprowadza się egzamin

2)       termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)      wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,

5)      do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, , w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 35

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna .
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego .

 

Egzamin sprawdzający

§ 36

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
  -wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      wychowawca klasy,

c)      wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)     pedagog,

e)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)       przedstawiciel rady rodziców;

3)      nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach; wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,

4)      ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny; ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)      w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-        skład komisji,

-        termin sprawdzianu,

-        zadania (pytania) sprawdzające,

-        wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-        skład komisji,

-        termin posiedzenia komisji,

-        wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;

5)      protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

6)      do protokołu, o którym mowa w ust. 4 pkt 5, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Egzamin poprawkowy

§ 37

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły:

w skład komisji wchodzą:

a)      dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji;

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji,

2)      termin egzaminu poprawkowego,

3)      pytania egzaminacyjne,

4)      wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia egzaminu należy zgłaszać w terminie do pięciu dni od daty przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
 4. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 11.
 6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Promocja

§ 38

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 37 ust. 11 WSO.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

§ 39

 1. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania może zostać przeprowadzona na koniec roku szkolnego oraz w sytuacji zmian w prawie oświatowym.
 2. Ewaluację przeprowadzi zespół zadaniowy ds. ewaluacji prawa wewnątrzszkolnego, powołany przez dyrektora szkoły.
 3. Zadaniem zespołu jest sporządzenie wzorów ankiet dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów), dokonanie pomiarów w terminach określonych w ust. 1 i opracowanie wyników w formie raportów.
 4. Przewodniczący zespołu w terminie miesiąca od daty dokonania pomiaru przedstawi raport radzie pedagogicznej z propozycjami ewaluacji.

 

§ 40

 1. Zmian w niniejszym WSO może dokonać rada pedagogiczna w formie uchwały zmieniającej, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 2. Inne organy szkoły mogą występować z pisemnymi propozycjami konkretnych zmian w WSO.

 

Zasady rekrutacji

§ 41

1. Rekrutacja do klas pierwszych technikum odbywa się na podstawie „Regulaminu rekrutacji do klas pierwszych do technikum na dany rok szkolny”, który jest opracowany przez dyrektora szkoły na podstawie:

-        Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z póź. zm.)

-        Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7)

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną , wyznacza przewodniczącego i określa zadania komisji.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 42

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 43

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 44

Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

Statut Technikum Gastronomicznego w Chorzowie przyjęty uchwała Rady Pedagogicznej nr 10/2015/2016 z dnia 15 września 2015r.

Obowiązuje od dnia 15 września 2015r.